หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพินิจ สุวรรณะบุญย์

ชื่อ : นายพินิจ สุวรรณะบุญย์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : การออกแบบประยุกต์ศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๙ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นนักออกแบบประยุกต์ศิลป์อาวุโสคนสำคัญ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบ ได้อุทิศตนให้กับงานศิลปะการออกแบบเพื่อส่วนรวมมาเป็นเวลามากกว่า ๔๕ ปี เป็นนักออกแบบที่ได้นำเอาศิลปะแบบประเพณีของไทยมาใช้ในการออกแบบอย่างได้ผลดี นอกจากมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้วยังทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง ออกแบบเหรียญตรา เครื่องหมาย ซึ่งใช้ในพระราชพิธีและในงานของราชการที่สำคัญเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเขียนภาพและคัดลอกจิตกรรมไทยแบบประเพณีเพื่อการตกแต่งและงานอนุรักษ์ ได้ให้การบริการและเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบมาเป็นเวลาอันยาวนาน ในด้านวิทยาทานนั้นเคยเป็นอาจารย์ในแผนกช่างสิบหมู่ โรงเรียนศิลปศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมไทยและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ที่ให้วิทยาทานและให้ความร่วมมือแก่ชุมชนเป็นอย่างดี ได้รับราชการในกองหัตถศิลป กรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ อุทิสตนให้กับงานราชการเพื่อส่วนรวมเป็นเวลา ๔๒ ปี ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการตัวอย่าง ในด้านศิลปะนั้นได้รับรางวัลเกียรตินิยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเคลตันมลรัฐแคลิเฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนี้ยังคงสร้างผลงานการออกแบบและให้บริการทางวิชาการ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และอย่างมีคุณธรรม ยังประโยชน์แก่สังคม เป็นศิลปินที่อยู่ในคุณงามความดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ได้ดำเนินรอยตามสืบไป นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) ประจำพุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนหอมทวนลม
มัธยมศึกษาที่ ๔ โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข
๒๔๘๓ โรงเรียนศิลปากร(ประณีตศิลปกรรม)
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๗ ช่างจัตวา กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๔๙๖ อาจารย์แผนกช่างสิบหมู่ โรงเรียนศิลปศึกษา
๒๔๙๖ ช่างตรี กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๒๔๙๘ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๓ ช่างศิลปตรี กรมศิลปากร
๒๕๐๔ ช่างศิลปโท กรมศิลปากร
๒๕๑๒ อาจารย์พิเศษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๓ รองประธานกรรมการฝ่ายประณีตศิลป
๒๕๑๔ ช่างศิลปเอก แผนกช่างเขียน กรมศิลปากร
๒๕๑๘ นายช่างศิลปกรรม ๖ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๐ อนุกรรมการสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงพระที่นั่งอนันตสมาคม ฝ่ายสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง
๒๕๒๑ อนุกรรมการฝ่ายศิลปกรรม
๒๕๒๑ นายช่างศิลปกรรม ๗ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๓ กรรมการในคณะกรรมการวางแผนผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
๒๕๒๕ คณะทำงานกำหนดแบบศิลปะ และวิธีการบูรณะบุษบกทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร
๒๕๒๕ นายช่างศิลปกรรม ๘ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๗ ผู้ช่วยหัวหน้างานสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรม
๒๕๒๘ ผู้แทนกรมศิลปากรในคณะกรรมการวางแผนการผลิตเหรียญที่ระลึก กระทรวงการคลัง
๒๕๓๐ ผู้ตรวจงานซ่อมบูรณะปฎิสังขรณ์ฉัตรประดับรอบฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร สำนักราชเลขาธิการ
๒๕๓๓ กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๔ ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๒๕ พ่อตัวอย่าง
๒๕๒๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๙ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเคลตั้น (CLAYTON UNIVERSITY) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๕๓๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลงาน
 • แบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของลูกเสือ
 • เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
 • เข็มพระนามาภิไธยสิรินธร สมโภชกรุงเทพมหานคร ครบ ๒๐๐ ปี
 • เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 • เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีขึ้นวางสมโภชช้างเผือก
 • แบบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ฉลองพระชนมายุ ฯ
 • แบบเหรียญกษาปณ์ ๑๐๐ ปี รัชกาที่ ๖
 • แบบปกหนังสือโดยเสด็จดพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ ๑๘ มีนาคม
 • แบบตราไปรษณียากรชุดหนังใหญ่ ๓๑ ม.ค.
 • ดุมพระบรมนามาภิไธยย่อ ร.ร.๖ ออกแบบถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกุมาร พระราชมานในวโรกาสฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ ๖๐๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ช้างแดง แบบแสตมป์กล้วยไม้ไทย ของกรมไปรษณีย์โทรเลข ๘
 • เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • เขียนระบายสี จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๙ ภายในพระอุโบสถ พระพุทธรัตนสถานมนทิราราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๘
 • เข็มรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดอ่านทำนองเสนาะในงานฉลอง ๗๐๐ ปีลายสือไทย
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th