หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประยูร อุลุชาฎะ

ชื่อ : นายประยูร อุลุชาฎะ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประยูร อุลุชาฎะ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๑ ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศิลปินที่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านจิตกรรมแบบเก่าและแบบใหม่เป็นผู้บุกเบิกจิตรกรรมแบบใหม่และอนุรักษ์จิตรกรรมแบบเก่า เป็นทั้งศิลปินและนักวิชาการได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปี ผลงานเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะและสถาบันศิลปะ มีผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทยในต่างประเทศ และติดตั้งถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากการอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะเป็นเวลาอันยาวนาน คุณค่าของผลงานศิลปะและวิชาการของนายประยูร อุลุชาฎะ แสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้รับการยอมรับนับถือเป็นปูชนียบุคคลในวงการศิลปะและวิชาการ และในฐานะศิลปินคนสำคัญที่ยังสร้างสรรค์ และอุทิศตนให้กับสังคมในปัจจุบัน เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่อนุชนรุ่นหลัง นายประยูร อุลุชาฎะ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๖ มัธยมศึกษา โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๒ อนุปริญญาศิลปบัณฑิตด้านจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๙ เลขาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกสมาคม
๒๔๙๗ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนศิลปศึกษา เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๕ โล่เกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น
๒๕๓๕ รางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๐ รางวัลชมเชย
๒๕๓๐ พระราชทานกิตติบัตร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๒๖ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๕๒๗ ศิลปินอาวุโส มูลนิธิหอศิลป
๒๕๐๓ รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
๒๔๙๘ รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๙ รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
๒๔๙๓ รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
๒๔๙๖ รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๓๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๔ ชื่อ จัตุราถาภรณ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th