หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> เรือตรีสันติ ลุนเผ่

ชื่อ : เรือตรีสันติ ลุนเผ่
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : test
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
เรือตรีสันติ ลุนเผ่ ปัจจุบันอายุ ๗๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๙ ที่กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่าไพศาล ลุนเผ่ เมื่อครั้งที่ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงรักชาติทรงรับสั่งเรียกชื่อว่า สันติจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสันติในด้านการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอบชิงทุนยูธ ลีดเดอร์ชิพ ไปศึกษาด้านการเรียบเรียงเสียงประสานที่ประเทศอิสราเอล จากนั้นได้รับการฝึกฝนดนตรีคลาสสิกจากการขับร้องเพลงในโบสถ์คริสต์และสอบหลักสูตร ทรีนิตี้คอรัส ออฟ ลอนดอน จากนั้นได้เข้ารับราชการ ประจําวงดุริยางค์ทหารเรือ มีหน้าที่สอนขับร้องและเรียบเรียงเสียงประสานเรือตรีสันติลุนเผ่ ศิลปินผู้โดดเด่นในพลังการขับร้องเพลงปลุกใจและเพลงคลาสสิก ชื่นชอบดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก โดยบิดาเป็นผู้สอนร้องเพลงให้เป็นนักร้องเสียงเทนเนอร์ทรงพลังอมตะมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นนักร้องประจําคณะดุริยางค์แห่งกองทัพไทย มีผลงานเด่นในด้านขับร้องเพลงรักชาติและเพลงคลาสสิก โดยเฉพาะเพลงหนักแผ่นดิน ความฝันอันสูงสุด เราสู้สยามานุสสติทหารพระนเรศวร เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยดุจบิดามารดร แด่ทหารหาญในสมรภูมิมาร์ชทหารไทย เพลงกรุงศรีอยุธยา ผลงานของพระเจนดุริยางค์(ปิติวาทยกร) จากการมีน้ําเสียงขับร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีโอกาสได้ขับร้องเพลงคารูโซร่วมกับวงดุริยางค์กองทัพเรือต่อหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในงานเลี้ยงพระราชทานเหล่ากาชาดนานาชาติต่อมาโปรดเกล้าฯให้ร่วมขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ รวมทั้งได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทถวายงานขับร้องเพลงอยู่เสมอ จากผลงานขับร้องที่โดดเด่น และเป็นผู้อุทิศตน ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือกิจกรรมของกองทัพและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องจึงได้รับเชิญเป็น CONDUCTOR SHAYAM CHOIREไปร้องเพลงเพื่อชาติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริษัท RMS. STUDIO. AND MULTIMEDIA จํากัด และเป็นอาจารย์สอนวงขับร้องเสียงประสาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาปัจจุบัน เรือตรีสันติลุนเผ่ยังศึกษาการขับร้องเพลงคลาสสิกและร่วมขับร้องเพลงตามแต่ได้รับเชิญในสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอความยอดเยี่ยมในการใช้พลังขับร้องเพลงปลุกใจรักชาติของเรือตรีสันติลุนเผ่เป็นที่ประจักษ์ทั้งในวงการดนตรีและประชาชนทั่วประเทศทั้งยังเป็นผู้ อุทิศตนประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือกิจกรรมของกองทัพมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเดิมดํารงยศพันจ่าเอกและเป็นทหารพ้นราชการให้ได้รับยศเรือตรีคุณค่าของการถ่ายทอดศิลปะการขับร้องเพลงที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นศิลปินที่มีคุณลักษณะเฉพาะควรต่อการเป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทยเรือตรีสันติ ลุนเผ่จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
สอบชิงทุนยูธ ลีดเดอร์ชิพ ไปศึกษาด้านการเรียบเรียงเสียงประสาน ประเทศอิสราเอล
ศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์สอนวงขับร้องเสียงประสาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาปัจจุบัน
สอนขับร้องและเรียบเรียงเสียงประสาน ประจําวงดุริยางค์ทหารเรือ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริษัท RMS. STUDIO. AND MULTIMEDIA จํากัด
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
  • ขับร้องเพลงรักชาติและเพลงคลาสสิก
  • บันทึกแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาต
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ร่วมขับร้องเพลง งานกาชาดคอนเสิร์ตบรรเลงดนตรีณ โรงแรมเอรวัณ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th