หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสวัสดิ์ ตันติสุข

ชื่อ : นายสวัสดิ์ ตันติสุข
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2534
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสวัสดิ์ ตันติสุข เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญผู้บุกเบิกศิลปะสมัยใหม่ของประเทศ มีผลงานจิตกรรมดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบันได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า ๕๐ ปี การบุกเบิกงานจิตกรรมที่สำคัญคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากแบบที่เป็นรูปธรรมเข้าสู่แบบนามธรรมซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านจิตกรรมของศิลปินรุ่นหลังเป็นอย่างมาก ทำให้ศิลปินไทยประสบความสำเร็จในวงการศิลปะนานาชาติ และยังได้อุทิศตน ให้กับการสอนและการเผยแพร่ศิลปะโบราณและสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปะนานาชาติ และการแสดงศิลปะอื่นๆ มากมายจนถึงปัจจุบัน ผลงานศิลปะและวิชาการทางศิลปะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและนานาชาติ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ดำรงชีวิต สร้างสรรค์ศิลปะ และประกอบกิจการงานด้วยคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง นายสวัสดิ์ ตันติสุข จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๕ ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง(ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๘ อนุปริญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ
ประธานกรรมการบริหารประจำคณะจิตรกรรมฯ
๒๔๙๙ ทำการแทนเลขาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๓ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนช่างศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๒ ๒๔๙๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๕ ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
๒๔๙๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
๒๔๙๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
๒๔๙๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
๒๔๙๗ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
๒๔๙๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
๒๔๙๘ ศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๐๒ รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพเขียน เมืองราเวนนา อิตาลี
๒๕๐๓ รางวัลที่ ๑ การประกวดภาพเขียนของมหาวิทยาลัยแห่งโรม
๒๕๐๔ รางวัลที่ ๑ ประเภทสีน้ำ การประกวดภาพเขียน ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒๕๐๕ รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปะนานาชาติ กรุงไซง่อน ประเทศเวียดนามใต้
๒๕๑๒ รางวัลงานมหกรรมศิลปะ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
๒๕๒๗ ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๘ ศิลปินอาวุโส กลมศิลปากร
๒๕๓๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๕ ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ผลงาน
 • ปลา Fish
 • ดอกไม้ Flowers
 • แข่งเรือ Boat-Race
 • แอบสแตรก(เรือ) Abstact(Boat)
 • ศิลปแม่สี Primary Colour Art
 • ฝนตกThe Rain
 • Boats
 • ศิลปรูปปลา Fish Form Art
 • วันฝนตกที่บรัชชาโน่ Rainy Day at Bracciano
 • ลั่นทม
 • เรือประมง ยามเย็น
 • อกแตก
 • ตลาดน้ำ Floating Market
 • คู่ปฏิปักษ์
 • ลีลาฤทธาพญานาค
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th