หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสวัสดิ์ ตันติสุข

ชื่อ : นายสวัสดิ์ ตันติสุข
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2534
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสวัสดิ์ ตันติสุข เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญผู้บุกเบิกศิลปะสมัยใหม่ของประเทศ มีผลงานจิตกรรมดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบันได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า ๕๐ ปี การบุกเบิกงานจิตกรรมที่สำคัญคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากแบบที่เป็นรูปธรรมเข้าสู่แบบนามธรรมซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านจิตกรรมของศิลปินรุ่นหลังเป็นอย่างมาก ทำให้ศิลปินไทยประสบความสำเร็จในวงการศิลปะนานาชาติ และยังได้อุทิศตน ให้กับการสอนและการเผยแพร่ศิลปะโบราณและสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปะนานาชาติ และการแสดงศิลปะอื่นๆ มากมายจนถึงปัจจุบัน ผลงานศิลปะและวิชาการทางศิลปะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและนานาชาติ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ดำรงชีวิต สร้างสรรค์ศิลปะ และประกอบกิจการงานด้วยคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง นายสวัสดิ์ ตันติสุข จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ อนุปริญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๘๕ ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง(ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๓ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนช่างศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
๒๔๙๙ ทำการแทนเลขาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานกรรมการบริหารประจำคณะจิตรกรรมฯ
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๗ ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๘ ศิลปินอาวุโส กลมศิลปากร
๒๕๓๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๒ รางวัลงานมหกรรมศิลปะ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
๒๕๐๕ รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปะนานาชาติ กรุงไซง่อน ประเทศเวียดนามใต้
๒๕๐๔ รางวัลที่ ๑ ประเภทสีน้ำ การประกวดภาพเขียน ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒๕๐๓ รางวัลที่ ๑ การประกวดภาพเขียนของมหาวิทยาลัยแห่งโรม
๒๔๙๘ ศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๐๒ รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพเขียน เมืองราเวนนา อิตาลี
๒๔๙๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
๒๔๙๗ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
๒๔๙๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
๒๔๙๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
๒๔๙๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
๒๔๙๒ ๒๔๙๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๕ ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
๒๕๓๕ ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th