หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทวี นันทขว้าง

ชื่อ : นายทวี นันทขว้าง
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทวี นันทขว้าง เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ ที่จังหวัดลำพูน เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญด้านจิตกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศิลปะและศิลปศึกษาโดยทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมไว้เป็นจำนวนมาก ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองหลายครั้งและได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกงานด้านจิตกรรมที่มีอิทธิพลแก่ยุวศิลปินอีกหลายคน ในด้านวิชาการนั้นเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรจนเกษียณอายุราชการ เป็นศิลปินที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง ได้พัฒนาและคลี่คลายผลงานอยู่ตลอดเวลา มีผลงานการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานระหว่างแบบเหมือนจริงกับแบบเหนือจริงตามแบบของตนเองอันเป็นคุณลักษณะพิเศษในเรื่องความงามและความรู้สึกซึ่งรังสรรค์ขึ้นมาจาก จินตนาการที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ผลงานในช่วงหลังจนถึงปัจจุบันไม่ผาดโผนเป็นไปอย่างเรียบ ๆ แต่มีความประณีต ลึกซึ้ง มีสมาธิ วุฒิภาวะและมีความมั่นใจ ถึงแม้จะไม่ไปข้างหน้าแต่ก็ไปทางลึกและทางสงบ ได้ใช้ผลงานศิลปะและวิชาการบริการสังคมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และยังคงสร้างสรรค์ผลงานอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นศิลปินผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกประการ เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแก่อนุชนรุ่นหลัง นายทวี นันทขว้าง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน
๒๔๘๖ โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๔ DIPLOMA ACADEMY OF FINE ARTS OF ROME
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๒ ตำแหน่งครูชั้นตรี โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๗ ประจำแผนกเผยแพร่และประกวด กองส่งเสริมและเผยแพร่กรมการข่าว
๒๔๙๙ ผู้ถวายคำแนะนำด้านศิลปะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๕ อาจารย์โท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรม
๒๕๑๑ อาจารย์เอก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตกรรมประติมากรรม
๒๕๑๖ หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๗ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๓ ๒๔๙๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
๒๔๙๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
๒๔๙๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
๒๔๙๙ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗
๒๔๙๙ ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมประเภทจิตรกรรม
๒๕๐๐ รางวัลพิเศษ จากนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานทิวทัศน์ยอดเยี่ยมประจำปี
๒๕๐๑ รางวัลพิเศษ จากนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานภาพเหมือนยอดเยี่ยมประจำปี
๒๕๐๔ รางวัลที่ ๒ เหรียญเงิน จากนิทรรศการศิลปะ ณ เมือง BRACCIANO ประเทศอิตาลี
๒๕๓๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • ดอกบัวขาว White Lotus
  • บ้านริมน้ำ A House by the Water
  • โรงไฟฟ้า (The Power Station of Wat Lieb)
  • โรงไฟฟ้า (The Power Station of Wat Lieb)
  • ดอกบัว
  • วัด
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th