หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประเวศ ลิมปรังษี

ชื่อ : นายประเวศ ลิมปรังษี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประเวศ ลิมปรังษี เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนดำรงตำแหน่งผู้ราชการจนดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สถาปนิก ๙) ด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากรในปัจจุบัน กรมศิลปากร ในปัจจุบัน ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องจำนวนมากมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี เป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผูกลายไทยได้งดงามยิ่ง มีผลงานที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ผลงานเด่นๆ มีเช่น การออกแบบพระอุโบสถวัดพุทธประทีป ณ มหานครลอนดอน พลับพลาพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวงพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และบูรณะพระธาตุพนม เป็นต้น ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเคลตัน (CLAYTON) ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ปัจจุบันได้ดำรงชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีผลงานชั้นเยี่ยมที่เป็นศักดิ์ศรีของชาติ นายประเวศ ลิมปรังษี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๖ นักเรียนเตรียมช่างสิบหมู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๐ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนครสมาคม
๒๔๙๐ ประถมศึกษา โรงเรียนประถมเทศบาล๗
๒๔๙๕ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๓ นายช่างศิลปกรรม ๗ ผู้อำนวยการกอง กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๓๐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบูรณะปฎิสังขรณ์ กรมศิลปากร
๒๕๒๐ นายช่างศิลปกรรม ๕
๒๕๐๑ ครูตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๙ ช่างศิลป์ตรี กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๑๘ สถาปนิกเอก
๒๕๑๐ หัวหน้าแผนกช่างสิบหมู่
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ ปูชนียบุคคลดีเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมไทย
๒๕๓๓ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๓๔ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตนกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๕ โล่เชิดชูเกียรติเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๘ บุคคลดีเด่นของชาติ
๒๕๓๓ โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีธรรมราช
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ ผู้ทำประโยชน์ต่อราชการดีเยี่ยม กรมศิลปากร
๒๕๓๐ สมาชิกพลร่มกิตติมศักดิ์ กองทัพบก ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
โล่เกียรติคุณ มูลนิธิวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
๒๕๒๙ ปริญญาดุญฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเคลตัน
ผลงาน

ราชรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
พระอุโบสถ วัดพุทธประทีป

 

ที่อยู่ ๒๕/๕ หมู่ที่ ๑๖ หมู่บ้านบุษบา พุทธมณฑลสาย ๒ (หลังสมาคมปักษ์ใต้) แขวงศาลาธรรมสพณ์ เขตทวีวัฒนา กทม. ๑๐๑๗๐

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th