หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประเวศ ลิมปรังษี

ชื่อ : นายประเวศ ลิมปรังษี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประเวศ ลิมปรังษี เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนดำรงตำแหน่งผู้ราชการจนดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สถาปนิก ๙) ด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากรในปัจจุบัน กรมศิลปากร ในปัจจุบัน ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องจำนวนมากมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี เป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผูกลายไทยได้งดงามยิ่ง มีผลงานที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ผลงานเด่นๆ มีเช่น การออกแบบพระอุโบสถวัดพุทธประทีป ณ มหานครลอนดอน พลับพลาพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวงพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และบูรณะพระธาตุพนม เป็นต้น ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเคลตัน (CLAYTON) ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ปัจจุบันได้ดำรงชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีผลงานชั้นเยี่ยมที่เป็นศักดิ์ศรีของชาติ นายประเวศ ลิมปรังษี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๐ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนครสมาคม
๒๔๙๕ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
๒๔๙๖ นักเรียนเตรียมช่างสิบหมู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๐ ประถมศึกษา โรงเรียนประถมเทศบาล๗
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบูรณะปฎิสังขรณ์ กรมศิลปากร
๒๕๒๓ นายช่างศิลปกรรม ๗ ผู้อำนวยการกอง กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๒๐ นายช่างศิลปกรรม ๕
๒๕๑๐ หัวหน้าแผนกช่างสิบหมู่
๒๕๑๘ สถาปนิกเอก
๒๕๐๑ ครูตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๙ ช่างศิลป์ตรี กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ ปูชนียบุคคลดีเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมไทย
๒๕๓๓ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๓๔ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตนกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๕ โล่เชิดชูเกียรติเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๘ บุคคลดีเด่นของชาติ
๒๕๓๓ ผู้ทำประโยชน์ต่อราชการดีเยี่ยม กรมศิลปากร
๒๕๓๓ โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีธรรมราช
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โล่เกียรติคุณ มูลนิธิวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
๒๕๒๙ ปริญญาดุญฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเคลตัน
๒๕๓๐ สมาชิกพลร่มกิตติมศักดิ์ กองทัพบก ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th