หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเฉลิม นาคีรักษ์

ชื่อ : นายเฉลิม นาคีรักษ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเฉลิม นาคีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๐ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญด้านจิตรกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศิลปะและศิลปศึกษาโดยทั่วไป มีผลงานดีเด่นทั้งในแบบศิลปะสมัยใหม่และศิลปะแบบประเพณีประยุกต์ ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับชีวิตและประเพณีไทยมีความยึดมั่นและศรัทธาในศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานเกือบ ๕๐ ปี มีผลงานแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เคยได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมหลายครั้งและหลายแห่ง ในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางศิลปะนั้น นายเฉลิม นาคีรักษ์ ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่างเป็นเวลา ๓๗ ปี มีศิษย์เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ได้รับราชการโดยตลอดมา จนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างและเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปัจจุบัน เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในสถาบันดังกล่าว นายเฉลิม นาคีรักษ์ ได้นำเอาผลงานศิลปะและวิชาการบริการแก่สังคมตลอดเวลาอันยาวนาน เป็นผู้บุกเบิกศิลปะยุคปัจจุบันคนสำคัญคนหนึ่ง ปัจจุบันนายเฉลิม นาคีรักษ์ เป็นข้าราชการบำนาญ และยังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ที่บ้านกรุงเทพมหานคร นับเป็นศิลปินที่ดำรงชีพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยจริยวัตรที่ดีงาม นายเฉลิม นาคีรักษ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมา) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๑ ศิลปะและหัตถกรรม โรงเรียนเพาะช่าง
โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๘ คณบดี คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง
๒๕๑๔ รักษาการผู้อำนวยการชั้นพิเศษ โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๑๐ อาจารย์เอก โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๐๒ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๐๐ ครูโท โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๓ ครูจัตวา โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๑ ครูตรี โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๒๐ ศาสตราจารย์พิเศษ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๓ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๔๘๖ รางวัลประกวดภาพเขียน ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
๒๔๘๕ รางวัลประกวดภาพส่งเสริมศิลปหัตถกรรม จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๔๘๔ รางวัลประกวดภาพสีน้ำ จัดโดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๔๔๓ รางวัลการวาดภาพจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
๒๕๓๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th