หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพิมาน มูลประมุข

ชื่อ : นายพิมาน มูลประมุข
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพิมาน มูลประมุข เกิดวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๕ ที่กรุงเทพหมานคร เป็นศิลปินอาวุโสที่มีเกียรติประวัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือของวงการศิลปะและศิลปศึกษาโดยทั่วไป มีความเป็นเลิศด้านประติมากรรมการปั้นหล่อผลงานศิลปะทั้งแบบสมัยใหม่และแบบประเพณี ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมไว้เป็นจำนวนมากด้วยระยะเวลาที่ยาวนานติดต่อกันมากกว่า ๕๐ ปี มีผลงานปรากฏอยู่ในสาธารณะ วัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ นิทรรศการผลงานศิลปะไทยทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเกียรตินิยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหอศิลป์ พีระศรี เป็นศิลปินเกียรติคุณอาวุโส ในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางศิลปะ เป็นอาจารย์สอนศิลปะยุคบุกเบิกของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีศิษย์เป็นจำนวนมาก เคยเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรและหัวหน้าแผนกงานปั้นหล่อของกรมศิลปากร รับผิดชอบงานสำคัญของชาติตลอดเวลาที่รับราชการ ได้ให้บริการแก่สังคมอย่างกว้างขวาง ด้วยผลงานศิลปะและวิชาการ ดำรงชีวิตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่วนรวมด้วยความดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังจะดำเนินรอยตามสืบไป นายพิมาน มูลประมุข สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๐ ศิลปะทางจิตรกรรมและประติมากรรม โรงเรียนศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ช่างโท กองหัตถศิลป
๒๔๘๑ รับราชการชั้นจัตวา ตำแหน่งช่างชั้น ๒ กองสถาปัตยกรรม
๒๔๘๕ ช่างจัตวา แผนกหัตถศิลป กองสถาปัตยกรรม
๒๔๘๙ ช่างตรี แผนกหัตถศิลป กองสถาปัตยกรรม
๒๔๙๘ ช่างโท กองหัตถศิลป
๒๕๐๔ หัวหน้าแผนกช่างปั้น กองหัตถศิลป
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๔๙๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๔๙๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  • จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  • มหามงกุฏรัชกาลที่ ๒
  • ต้นแบบพระพุทธรูปปางสมาธิ
  • ต้นแบบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • รูปปั้นนักรบ
  • Lady
  • The Monk
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th