หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพูน เกษจำรัส

ชื่อ : นายพูน เกษจำรัส
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพูน เกษจำรัส เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญด้านศิลปะถ่ายภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศิลปะภาพถ่ายโดยทั่วไป มีผลงานดีเด่นและแพร่หลายเป็นเวลายาวนานเกือบ ๔๐ ปี จากผลงานภาพถ่ายศิลปะเหล่านี้ทำให้นายพูน เกษจำรัส ได้รับเกียรตินิยมจากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย สมาคมสโมสรสยามคัลเลอร์สไลด์ และสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นนายกสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยได้รับเชิญแสดงผลงานในการแสดงภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพ และการแสดงภาพเขียนและภาพถ่ายของอาเซียน ในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางศิลปะภาพถ่ายนั้น นายพูน เกษจำรัส ได้เป็นอาจารย์สอนภาพถ่ายที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี มีศิษย์เป็นจำนวนมากทั่วประเทศได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาช่างภาพและช่างพิมพ์จนเกษียณอายุราชการ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปัจจุบัน นายพูน เกษจำรัส เป็นศิลปินที่มีบทบาทและให้บริการแก่สังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ศิลปะและวิทยาการภาพถ่ายทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี นายพูน เกษจำรัส ดำรงชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะและสังคมอย่างดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง นายพูน เกษจำรัส สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๓
หลักสูตรประโยคครูประถมการช่าง(ปป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
อนุปริญญาจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๘๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประจำจังหวัดเพรชบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๙ ครูสอนศิลปะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
๒๔๙๐ ครูตรี โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๗ ครู แผนกวิชาช่างภาพ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
เกียรตินิยมสูงสุด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกียรตินิยมสูงสุด สมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
เกียรตินิยม สหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ แห่งสวิตเซอร์แลนด์
เกียรตินิยมสูงสุด สมาคมถ่ายภาพเวียดนาม
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ บุคคลดีเด่นของชาติ
๒๕๓๔ นักศึกษาเก่าดีเด่น
๒๕๓๖ ศิษย์ดีเด่น
ผลงาน
 • จวนจะลับแสง
 • เฉลิมไทยก่อนทุบ
 • เช้านี้ วันปีใหม่
 • เช้าวันปีใหม่ วัดพระแก้ว
 • บ้านชาวประมง หาดเจ้าสำราญ
 • ผลงานประติมากรรม
 • พระเมรุ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 • พลุที่เขาวัง
 • ภาพกระบวนการ Tone Separation
 • ระแวงภัย
 • รูปดงมะพร้าว หาดเจ้าสำราญ
 • ลูกสาว
 • วันวิสาชบูชา วัดราชสิทธาราม
 • เวียนเทียนที่วัดพระแก้ว
 • สนธยา สาธุการ (งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่ท้องสนามหลวง)
 • สวัสดีค่ะ
 • สะพานแขวนก่อนเชื่อม
 • สุดา วงศ์ขจรสุข(เกษจำรัส) นางแบบคนแรก
 • หญิงสาว
 • หัวใจสีแดง
 • แห่เรือฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 • อ้อมอกแม่
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th