หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี

ชื่อ : หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเป็นจำนวนมากมายเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๕๐ ปีเป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและสถาปัตยกรรมสากล ทั้งยังมีความชำนาญในการออกแบบผูกลายได้งดงามยิ่งในช่วงที่ท่านรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากร ได้ออกแบบวิหารพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ปราสาทจำลอง ซึ่งนำไปแสดง ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี ยังได้ออกแบบเมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งใช้เป็นเมรุในพระราชพิธีต่อมาจนทุกวันนี้ ท่านยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาปฏิบัติ ราชการในพระราชวังสังกัดสำนักพระราชวัง ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยตั้งแต่ออกแบบเขียนภาพและควบคุมการก่อสร้างพระตำหนักที่ภูพานราชนิเวศน์ จนถึงแม้ขณะนี้ ท่านยังคงออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยโดยไม่หยุดยั้ง ได้ทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเสมอมา หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๘ อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๗๕ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส
๒๔๗๐ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒๔๖๖ ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๔ นายช่างศิลปเอก กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒๔๙๘ นายช่างโท กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒๔๙๖ นายช่างผู้ช่วยโท กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒๔๙๔ ช่างโทหัวหน้าแผนกแบบแผน กรมศิลปากร
๒๔๙๕ หัวหน้าแผนกตรวจงาน กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๔๙๔ ผู้ช่วยโทแผนกแบบแปลน กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๔๙๒ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าแผนกแบบแผน กองแบบแผนและผังเมือง กรมโยธาธิการ
๒๔๘๕ ช่างตรีแผนกสถาปัตยกรรม กองแบบแผนและผังเมือง
๒๔๘๔ ช่างตรีแผนกออกแบบ กองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ
๒๔๘๒ ช่างตรีแผนกสำรวจกองผังเมืองและช่างสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ
๒๕๐๗ หัวหน้ากองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ ได้รับยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรม กรมกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
๒๕๓๗ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๓ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๔ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th