หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสาวเวณิกา บุนนาค

ชื่อ : นางสาวเวณิกา บุนนาค
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวเวณิกา บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๘๙ ที่จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร (พระ) จากวิทยาลัยนาฏศลปิ และปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เริ่มรับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในตําแหน่งอาจารย์๓ ระดับ ๙ วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร นางสาวเวณิกา บุนนาคศิลปินผู้งดงามพร้อมด้านศิลปะของนาฏศิลป์ไทยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม มีรูปหน้าและทรงร่างงามสมสัดส่วนของละครตัวพระเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงละคร ศึกษาและฝึกวิชานาฏศิลป์จากครูผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยนาฏศิลปะหลายท่าน อาทิท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ครูมัลลีคงประภัสร์ ครูลมุล ยมะคุปต์ ครูเฉลย ศุขะวณิชครูจําเรียง พุธประดับเป็นต้น จนมีความสามารถในการแสดงและได้รับมอบหมายให้แสดงต่อหน้า สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเป็น ระบบ เกิดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถอย่างสูงยิ่งในด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ครอบคลุมทั้งด้านปฏิบัติ ด้านทฤษฎีและการถ่ายทอดศิลปวิทยาการให้แก่ศิษย์ความโดดเด่นปรากฏจากการแสดงในบทบาทตัวละครสําคัญๆ จํานวนมาก ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปีเช่น พระราม พระลักษมณ์พระสังข์ อิเหนา ปันหยีย่าหรัน พระลอ พระสุธน ฯลฯ และการแสดงรํานาฏศิลป์ไทยชุดระบํา รํา ฟ้อน แสดงในเวทีของโรงละครและสถานที่ต่างๆ ตลอดจนการแสดงในต่างประเทศหลายประเทศ ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานมีจํานวนมาก เช่น รําถวายพระพร รําอวยพร ระบํามิตรไมตรีชุด บรูไน มาเลเซีย ลาว พม่า ไทย ในโครงการเรือเยาวชนอาเซียน การสร้างสรรค์ท่ารําเพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเชิดหุ่นกระบอก เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย งานนี้ดําเนินการร่วมกับนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) การสร้างสรรค์ชุดแสดงวิศิษฏ์ศิลปินปิ่นสยาม นอกจากนี้ยังเขียนตําราสําหรับประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ตําราเรื่องวิธีสอนและเทคนิคการสอนละคร (พระ) ตําราเรื่องรํากริชและการใช้อาวุธกริช ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ นางสาวเวณิกา บุนนาค เป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ในบุคลิกภาพของความเรียบร้อย สุขุมพูดจาไพเราะอ่อนหวาน เป็นนาฏศิลปินที่มีความเยี่ยมยอดในบทบาทเชิงศิลป์ที่ได้รับการกล่าวถึงของวงการ นาฏศิลป์ไทย เป็นนักศิลปะที่รักษามรดกวัฒนธรรมไทยจนเป็นที่ประจักษ์เป็นครูนาฏศิลป์ที่เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวิชาความรู้กระบวนท่ารํา เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์งานวิชาการที่รอบรู้จึงนับได้ว่าท่านเป็นศิลปินแบบอย่างที่ดีควรค่าในการยกย่องเชิดชูนางสาวเวณิกา บุนนาค จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร (พระ) วิทยาลัยนาฏศลป
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2510 รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th