หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสาวเวณิกา บุนนาค

ชื่อ : นางสาวเวณิกา บุนนาค
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวเวณิกา บุนนาค ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๘๙ ที่จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร (พระ) จากวิทยาลัยนาฏศลปิ และปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เริ่มรับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในตําแหน่งอาจารย์๓ ระดับ ๙ วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร นางสาวเวณิกา บุนนาคศิลปินผู้งดงามพร้อมด้านศิลปะของนาฏศิลป์ไทยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม มีรูปหน้าและทรงร่างงามสมสัดส่วนของละครตัวพระเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงละคร ศึกษาและฝึกวิชานาฏศิลป์จากครูผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยนาฏศิลปะหลายท่าน อาทิท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ครูมัลลีคงประภัสร์ ครูลมุล ยมะคุปต์ ครูเฉลย ศุขะวณิชครูจําเรียง พุธประดับเป็นต้น จนมีความสามารถในการแสดงและได้รับมอบหมายให้แสดงต่อหน้า สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเป็น ระบบ เกิดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถอย่างสูงยิ่งในด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ครอบคลุมทั้งด้านปฏิบัติ ด้านทฤษฎีและการถ่ายทอดศิลปวิทยาการให้แก่ศิษย์ความโดดเด่นปรากฏจากการแสดงในบทบาทตัวละครสําคัญๆ จํานวนมาก ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปีเช่น พระราม พระลักษมณ์พระสังข์ อิเหนา ปันหยีย่าหรัน พระลอ พระสุธน ฯลฯ และการแสดงรํานาฏศิลป์ไทยชุดระบํา รํา ฟ้อน แสดงในเวทีของโรงละครและสถานที่ต่างๆ ตลอดจนการแสดงในต่างประเทศหลายประเทศ ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานมีจํานวนมาก เช่น รําถวายพระพร รําอวยพร ระบํามิตรไมตรีชุด บรูไน มาเลเซีย ลาว พม่า ไทย ในโครงการเรือเยาวชนอาเซียน การสร้างสรรค์ท่ารําเพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเชิดหุ่นกระบอก เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย งานนี้ดําเนินการร่วมกับนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) การสร้างสรรค์ชุดแสดงวิศิษฏ์ศิลปินปิ่นสยาม นอกจากนี้ยังเขียนตําราสําหรับประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ตําราเรื่องวิธีสอนและเทคนิคการสอนละคร (พระ) ตําราเรื่องรํากริชและการใช้อาวุธกริช ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ นางสาวเวณิกา บุนนาค เป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ในบุคลิกภาพของความเรียบร้อย สุขุมพูดจาไพเราะอ่อนหวาน เป็นนาฏศิลปินที่มีความเยี่ยมยอดในบทบาทเชิงศิลป์ที่ได้รับการกล่าวถึงของวงการ นาฏศิลป์ไทย เป็นนักศิลปะที่รักษามรดกวัฒนธรรมไทยจนเป็นที่ประจักษ์เป็นครูนาฏศิลป์ที่เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวิชาความรู้กระบวนท่ารํา เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์งานวิชาการที่รอบรู้จึงนับได้ว่าท่านเป็นศิลปินแบบอย่างที่ดีควรค่าในการยกย่องเชิดชูนางสาวเวณิกา บุนนาค จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร (พระ) วิทยาลัยนาฏศลป
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2510 รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
  • ระบํามิตรไมตรี ชุด บรูไน มาเลเซีย ลาว พม่า ไทย ใน
  • รําถวายพระพร
  • รําอวยพร
  • รําฉุยฉายพราหมณ์ ณ โรงละครแหงชาติ ตอน สุวรรณหงส์ชมถ้ํา
  • เรื่อง พระลอ ตอนเข้าห้อง ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงลงสรงโทน ณ เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th