หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายโหมด ว่องสวัสดิ์

ชื่อ : นายโหมด ว่องสวัสดิ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
นายโหมด ว่องสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๙ เป็นศิลปินที่มีอาวุโสมากคนหนึ่ง ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลายาวนานถึงเจ็ดสิบกว่าปี นายโหมด ว่องสวัสดิ์ รับราชการและทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในกรมศิลปากร จนถึงอายุ๗๐ ปี ได้ทำงานมากมายในด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ฉากละคร งานเขียนภาพ งานเขียนแบบ งานเขียนลาย งานซ่อมแซมจิตรกรรมฝาผนัง งานซ่อมแซมในวัดวาอาราม สามารถทำงานได้ในแบบประเพณีและแบบสมัยใหม่ เป็นผู้ที่รักและยึดมั่นในงานช่างและงานศิลปะ ในด้านจิตรกรรมแบบประเพณีนั้น นายโหมด ว่องสวัสดิ์ ได้เขียนและซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม การทำงานเพื่อพระศาสนาและบริการชุมชนนั้น นายโหมด ว่องสวัสดิ์ ได้เริ่มงานที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ได้รับผิดชอบการสร้างและซ่อมงานศิลปะซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรม ประติกรรมและสถาปัตยกรรมแบบประเพณี ผลงานสำคัญ เช่น การออกแบบและเขียนลายไทยสำหรับงานแกะสลักไม้บานประตูและหน้าต่างโบสถ์วิหาร ซึ่งมีจำนวนมากมาย นอกจากนี้ยังได้ควบคุมการทำงานของช่างทั้งหมด นายโหมด ว่องสวัสดิ์ ได้อุทิศตนเองให้แก่งานช่างและงานศิลปะตลอดเวลาอันยาวนาน ได้ทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ทำงานรับใช้ส่วนรวมและพระพุทธศาสนา นายโหมด ว่องสวัสดิ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
วัดแหลมทราย
ประถมปีที่ ๔ วัดมหรรณพาราม
วัดเครือวัลย์
๒๔๖๐ หลักสูตรวาดเขียนโท (ว.ท.) โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ออกแบบและสร้างฉากละคร กรมศิลปากร
รับราชการเป็นพนักงานออกแบบ กระทรวงธรรมการ
๒๔๖๑ รับราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๘ เหรียญ อะลิงกะจอสวาน
๒๕๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๗ เหรียญ จา ชาเดเมอร์แลง
๒๕๐๘ BRV NORDES KONGFOLAV
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • Arnupap
  • Kon Tone
  • Kraithong
  • Pra Lor
  • Pra Ruang
  • Saming Rama III
  • Saming Rama III (๒)
  • Savitri
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th