หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายคำหมา แสงงาม

ชื่อ : นายคำหมา แสงงาม
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : การปั้น แกะสลัก
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นาย คำหมา แสงงาม หรือ “ ครูคำหมา ” หรือ “ จารย์ครูหมา ” เป็นปรมาจารย์ทางช่างศิลป์ผู้มีฝีมือยอดเยี่ยม เป็นช่างคนเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสามารถในการทำนกหัสดีลิงค์ได้อย่างสวยงาม เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านช่างศิลป์หลายสาขามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเอาแม่แบบของลายไทยมาใช้กับการแกะสลักลายเทียนให้ดูสวยงาม กลมกลืนไปกับศิลปะแบบพื้นบ้าน จนได้รับรางวัลหลายครั้ง มีความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และอื่น ๆ สามารถปั้น และหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้ ผลงานทุกชิ้นจะมีความวิจิตรบรรจง ประณีตสวยงาม และคงไว้ซึ่งศิลปะแบบพื้นบ้าน จนเป็นที่กล่าวขวัญยอมรับและยกย่องกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวรรณกรรมและประเพณีพื้นบ้านอีสานเป็นอย่างดี ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นผู้มีความสนใจงานด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบและสมถะเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ให้การยกย่องนับถือตลอดมา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดศรีนวล
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • (ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดคุ้มวนาราม
 • (ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดบึงพระลานชัย
 • (ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดสระแก้ว
 • (ด้านหลัง)ซุ้มประตูวัดคุ้มวนาราม
 • (ด้านหลัง)ซุ้มประตูวัดบึงพระลานชัย
 • (ด้านหลัง)ซุ้มประตูวัดสระแก้ว
 • ซ่อมพระธาตุวัดเหนือ
 • โบสถ์วัดกลางมิ่งเมือง
 • โบสถ์วัดสระแก้ว
 • โบสถ์วัดสระทอง
 • โบสถ์วัดเหนือ
 • ประตูโบสถ์วัดคุ้มวนาราม
 • พระสังกัจจายน์วัดสระทอง
 • วิหารคตวัดเหนือ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th