หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายคำหมา แสงงาม

ชื่อ : นายคำหมา แสงงาม
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : การปั้น แกะสลัก
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นาย คำหมา แสงงาม หรือ “ ครูคำหมา ” หรือ “ จารย์ครูหมา ” เป็นปรมาจารย์ทางช่างศิลป์ผู้มีฝีมือยอดเยี่ยม เป็นช่างคนเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสามารถในการทำนกหัสดีลิงค์ได้อย่างสวยงาม เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านช่างศิลป์หลายสาขามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเอาแม่แบบของลายไทยมาใช้กับการแกะสลักลายเทียนให้ดูสวยงาม กลมกลืนไปกับศิลปะแบบพื้นบ้าน จนได้รับรางวัลหลายครั้ง มีความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และอื่น ๆ สามารถปั้น และหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้ ผลงานทุกชิ้นจะมีความวิจิตรบรรจง ประณีตสวยงาม และคงไว้ซึ่งศิลปะแบบพื้นบ้าน จนเป็นที่กล่าวขวัญยอมรับและยกย่องกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวรรณกรรมและประเพณีพื้นบ้านอีสานเป็นอย่างดี ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นผู้มีความสนใจงานด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบและสมถะเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ให้การยกย่องนับถือตลอดมา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดศรีนวล
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th