หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเห้ง โสภาพงศ์

ชื่อ : นายเห้ง โสภาพงศ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : เครื่องถม
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
เครื่องถมไทย นับเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง เพราะ “ เครื่องถม ” เป็นผลผลิตของงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่า และเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ที่ได้แพร่หลายไปทั่วโลก “ เครื่องถมนคร ” หรือ “ ถมนคร ” จากฝีมือของช่างชาวนครศรีธรรมราชเป็นศิลปกรรมพื้นบ้านชิ้นหนึ่งที่จะถูกมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ประมุขและบุคคลสำคัญของประเทศต่าง ๆ “ ถมนคร ” จึงเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยเรา ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐๐ ปี ที่ช่างชาวนครได้สร้างสรรค์ผลงานอันเต็มไปด้วยสุนทรียภาพ โดยสืบทอดสายใยแห่งฝีมือต่อเนื่องกันมา หนึ่งในจำนวนนั้น คือ นายเห้ง โสภาพงศ์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นช่างถมฝีมือเยี่ยมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องถมมากกว่า ๖๐ ปี ด้วยความสนใจยิ่ง ได้สร้างผลงานด้วยความประณีต และพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์และผู้สนใจตลอดเวลา สมควรยกย่องไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (เครื่องถม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๑ หลักสูตรช่างถม โรงเรียนช่างถม
๒๔๖๖ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระเสื้อเมือง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ช่างถม ร้านสุพจน์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th