หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ร.น.

ชื่อ : ศาสตราจารย์พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ร.น.
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) เป็นสถาปนิกอาวุโสที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบันและแบบประเพณี ผลงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญ เช่น พระตำหนักสมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพ็ชร์รัตน์ราชสุดา ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเตรียมทหาร ถนนพระราม ๔ เป็นต้น เคยได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดออกแบบโรงแรมเอราวัณ และได้รางวัลที่ ๒ จากการประกวดแบบบ้านทรงไทยของสภาวัฒนธรรมหญิงในด้านวิชาการนั้น เป็นศาสตราจารย์และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อตั้งหอศิลป์แห่งชาติ ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นผลงานที่เป็นสถาปัตยกรรมวิชาการบัณฑิตและงานอื่นๆ ในด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นล้วนเป็นงานบริการชุมชน มีผลงานเขียนหนังสือ เช่น :- กุฎาคาร - บ้านไทยกลาง ผลงานของอาจารย์พระเทวาภินิมิตร (ฉาย เทียมสินชัย) และเป็นประธานกรรมการพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม และพิจารณาบัญญัติศัพท์ศิลปะภาษาอังกฤษเป็นไทย และเป็นประธานคณะบรรณาธิการสารานุกรมดนตรีไทย ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมถพ ภิรมย์ ร.น. จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๖ ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
๒๕๐๙ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๒๕๐๗ ประกาศนียบัตร โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
๒๔๘๔ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๗๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๖ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีปทุม
สถาปนิก กรมยุทธโยธาทหารเรือ
๒๕๐๐ ทหารเรือประจำกองนโยบายและวางแผน กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๐๗ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๕ อธิบดีกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๖ ทำงานส่วนตัว
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
นักอนุรักษ์ดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดออกแบบบ้านทรงไทยของสภาวัฒนธรรมหญิง
๒๔๙๖ รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโรงแรมเอราวัณ
๒๕๑๐ ศาสตราจารย์
๒๕๒๓ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ ปูชนียบุคคลดีเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th