หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

ชื่อ : นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๕ เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญในด้านประติมกรรม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งที่เป็นงานศิลปะแบบปัจจุบันและประเพณีไว้มากมาย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองหลายครั้งและได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าปฏิบัติราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ ได้รับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณจนเกษียณอายุราชการ ผลงานประติมากรรมมีแสดงถาวรอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทั้งในประเทศและต่างประเทศผลงานประติมากรรมแบบปัจจุบันเป็นผลงานบุกเบิกในแนวทางสัจจะนิยมของประเทศไทยและผลงานประเพณีเป็นการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีของชาติ ในด้านวิชาการนั้นได้เป็นอาจารย์สอนวิชาประติมากรรมในยุคบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๖ และยังทำหน้าที่นี้อยู่ในฐานะอาจารย์พิเศษ ด้วยบทบาทที่สำคัญในด้านวิชาการนี้ จึงได้รับปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยความสามารถดีเด่น จึงได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๓ วิชาประติมากรรม โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
โรงเรียนวัดคงคาราม
วัดพระทรง
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเพนน์ซิลวาเนีย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๙ ประติมากรรมระดับ ๗ กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๔๘๗ ช่างจัตวา แผนกหัตศิลป์ กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๕๐๘ ปฏิบัติราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ถวายงานตามพระราชประสงค์ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๖ ได้รับเกียรติเป็นศิลปินอาเซียนที่ประเทศบรูไน
๒๕๓๓ ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินห่งชาติ ชื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๐ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๗ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินเกียรติคุณอาวุโส
๒๕๒๕ ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๖ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๖ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๔๙๗ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๐๖ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๐ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๔๙๔ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๖ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๓ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
เหรียญอิสริยาภรณ์
เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๔๙๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th