หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

ชื่อ : นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๕ เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญในด้านประติมกรรม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งที่เป็นงานศิลปะแบบปัจจุบันและประเพณีไว้มากมาย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองหลายครั้งและได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าปฏิบัติราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ ได้รับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณจนเกษียณอายุราชการ ผลงานประติมากรรมมีแสดงถาวรอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทั้งในประเทศและต่างประเทศผลงานประติมากรรมแบบปัจจุบันเป็นผลงานบุกเบิกในแนวทางสัจจะนิยมของประเทศไทยและผลงานประเพณีเป็นการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีของชาติ ในด้านวิชาการนั้นได้เป็นอาจารย์สอนวิชาประติมากรรมในยุคบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๖ และยังทำหน้าที่นี้อยู่ในฐานะอาจารย์พิเศษ ด้วยบทบาทที่สำคัญในด้านวิชาการนี้ จึงได้รับปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยความสามารถดีเด่น จึงได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเพนน์ซิลวาเนีย
วัดพระทรง
โรงเรียนวัดคงคาราม
โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๓ วิชาประติมากรรม โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๗ ช่างจัตวา แผนกหัตศิลป์ กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๕๐๘ ปฏิบัติราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ถวายงานตามพระราชประสงค์ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
๒๕๑๙ ประติมากรรมระดับ ๗ กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
เหรียญอิสริยาภรณ์
เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๔๙๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๔๙๓ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๔ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๖ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๗ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๐๖ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๐ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๖ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๑๖ เหรียญอิสริยาภรณ์
๒๕๒๕ ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๗ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินเกียรติคุณอาวุโส
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินห่งชาติ ชื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๐ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๖ ได้รับเกียรติเป็นศิลปินอาเซียนที่ประเทศบรูไน
๒๕๔๑ ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน
  • ดาวร้าย (THE PLANTS)
  • เปิดผอบ! The Magic Jar!
  • ตื่นเถิดชาวไทย
  • ต้นแบบ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร...
  • ต้นแบบ พระพุฒาจารย์(นวม)
  • ลูกม้า Colt
  • ลูกไก่ (A Chick)
  • ลูกวัว (Calf)
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th