หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเฟื้อ หริพิทักษ์

ชื่อ : นายเฟื้อ หริพิทักษ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๖๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดราชบพิธ
๒๔๖๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๒๔๖๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ
๒๔๖๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประถมวัดสุทัศนเทพวราราม
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
ประเทศอินเดีย
ประเทศอิตาลี
โรงเรียนเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๓ กรรมการควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ธรรมาสน์ วัดวรจรรยาวาส
๒๕๒๕ ประธานโครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดประดู่ในทรงธรรม จังหวัดอยุธยา
๒๕๑๐ อาจารย์เอก
๒๕๑๐ เป็นกรรมการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตาราม
๒๕๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๒ อาจารย์โท มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๕ อาจารย์หัวหน้าแผนก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๖ รางวัลแม็กไซไซ
๒๕๒๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๓ รับพระราชทานปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: บุพการี หรือ คุณยายของฉัน หรือ คุณยายกับอีสี(แมว)
ปีที่สร้าง :: ๒๔๘๑
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: ขรรค์ชัย บุนปาน
ผู้ครอง (ลิขสิทธิ์) :: เฟื้อ หริพิทักษ์
เทคนิค :: สีน้ำมัน


ชื่อผลงาน :: เพชรบุรี
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๒
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: ไม่ทราบข้อมูล
ผู้ครอง (ลิขสิทธิ์) :: เฟื้อ หริพิทักษ์
เทคนิค :: สีฝุ่นบนกระดาษปรู๊ฟ


ชื่อผลงาน :: ประกายเพชร หรือ มาดามชิต เหรียญประชา
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๒
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: ไม่ทราบข้อมูล
ผู้ครอง (ลิขสิทธิ์) :: เฟื้อ หริพิทักษ์
เทคนิค ::สีน้ำมัน


ชื่อผลงาน :: องค์ประกอบ หรือ นางแบบ
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๘
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: ไม่ทราบข้อมูล
ผู้ครอง (ลิขสิทธิ์) :: เฟื้อ หริพิทักษ์
เทคนิค :: สีน้ำมัน


ชื่อผลงาน :: จัตุรัสปอปโปโล
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๗
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: ไม่ทราบข้อมูล
ผู้ครอง (ลิขสิทธิ์) :: เฟื้อ หริพิทักษ์
เทคนิค :: สีน้ำมัน


ชื่อผลงาน :: ศาสตราจารย์ ซี เฟโรจี (ศิลป พีระศรี)
ปีที่สร้าง :: ๒๔๗๘
ขนาดของผลงาน :: ๒๖x๓๖ ซม.
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป พีรศรี อนุสรณ์
ผู้ครอง (ลิขสิทธิ์) :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป พีรศรี อนุสรณ์
เทคนิค :: สีชอล์ค


ชื่อผลงาน :: คุณยาย
ปีที่สร้าง :: ๒๔๘๑
ขนาดของผลงาน :: สูง ๓๘ ซม.
เทคนิค :: ปั้นดินเหนียว หล่อบรอนซ์


ชื่อผลงาน :: ม.ร.ว. ถนอม กฤดากร
ปีที่สร้าง :: ๒๔๘๑
ขนาดของผลงาน :: สูง ๓๕ ซม.
เทคนิค :: ปั้นดินเหนียว หล่อบรอนซ์


ชื่อผลงาน :: ตึกขาวประมงที่คาปรี
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๗
ขนาดของผลงาน :: ๕๒x๓๘ ซม.
เทคนิค :: สีน้ำมัน


ชื่อผลงาน :: เมืองเก่าโรม
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๗
ขนาดของผลงาน :: ๔๓x๓๘ ซม.
เทคนิค :: สีน้ำมันชื่อผลงาน :: โค้งถนน
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๗
ขนาดของผลงาน :: ๓๙x๒๙ ซม.
เทคนิค :: สีน้ำมัน


ชื่อผลงาน :: ต้นไม้สองต้น
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๗
ขนาดของผลงาน :: ๓๙x๔๑ ซม.
เทคนิค :: สีน้ำมันชื่อผลงาน :: ถนนฟอร์นาจี
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๗
ขนาดของผลงาน :: ๔๗x๓๐ ซม.
เทคนิค :: สีน้ำมัน 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th