หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเฟื้อ หริพิทักษ์

ชื่อ : นายเฟื้อ หริพิทักษ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประเทศอิตาลี
โรงเรียนเพาะช่าง
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
ประเทศอินเดีย
๒๔๖๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประถมวัดสุทัศนเทพวราราม
๒๔๖๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ
๒๔๖๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๒๔๖๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดราชบพิธ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๒ อาจารย์โท มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๕ อาจารย์หัวหน้าแผนก มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๐ อาจารย์เอก
๒๕๑๐ เป็นกรรมการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตาราม
๒๕๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๓ กรรมการควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ธรรมาสน์ วัดวรจรรยาวาส
๒๕๒๕ ประธานโครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดประดู่ในทรงธรรม จังหวัดอยุธยา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๔๙๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๒๓ รับพระราชทานปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๖ รางวัลแม็กไซไซ
๒๕๒๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • บุพการี หรือ คุณยายของฉัน หรือ คุณยายกับ...
 • เพชรบุรี
 • ประกายเพชร หรือ มาดามชิต เหรียญประชา
 • องค์ประกอบ หรือ นางแบบ
 • ผู้หญิงเปลือย หรือ น้ำเงินเขียว
 • ปลาทะเลที่สีชัง
 • จัตุรัสปอปโปโล
 • ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี
 • ศาสตราจารย์ ซี เฟโรจี (ศิลป พีระศรี)
 • คุณยาย
 • ม.ร.ว. ถนอม กฤดากร
 • ตึกขาวประมงที่คาปรี
 • เมืองเก่าโรม
 • โค้งถนน
 • ต้นไม้สองต้น
 • ถนนฟอร์นาจี
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th