หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไพวรินทร์ ขาวงาม

ชื่อ : นายไพวรินทร์ ขาวงาม
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพวรินทร์ ขาวงาม เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่บ้านสาหร่าย ตําบลทุ่งกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันอายุ๕๔ ปีหลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดไตรรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ศึกษาระดับนักธรรมตรีถึงเอก ต่อมาอุปสมบทเป็นภิกษุและศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่สภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา ลาสิกขาใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ดํารงสมณเพศรวม ๘ พรรษา ไพวรินทร์เป็นกวีผู้มีผลงานทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วสืบเนื่องมานานกว่า ๓ ทศวรรษ มีผลงานรวม เล่มกว่า ๒๐ เล่ม ผลงานที่โดดเด่นคือกวีนิพนธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์แนวขนบและปรับประยุกต์ฉันทลักษณ์พื้นบ้าน เพื่อนําเสนอเนื้อหาร่วมสมัยได้อย่างประณีตและสร้างสรรค์ ใช้ความเปรียบหรือภาพพจน์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชนบท เพื่อสื่อแนวคิดที่ทั้งพรรณนา ทั้งตั้งคําถามอย่างเฉียบคม ลุ่มลึกและชวนให้ขบคิด สุนทรียภาพของกวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์จึงเรียบง่ายแต่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ทางวรรณศิลป์ ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาที่ไพวรินทร์นําเสนอในกวีนิพนธ์อย่างต่อเนื่องคือภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทอีสานซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐยุคพัฒนาเศรษฐกิจ ทําให้ลูกหลานชาวนาอีสานต้องอพยพย้ายถิ่นฐานมาทํางานในเมือง ต้องเผชิญกับการต่อสู้แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบและความเสื่อมถอยทางจริยธรรมของมนุษย์ในสังคมเมืองที่ทุนนิยมและบริโภคนิยมเติบโตรวมทั้งความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ไพวรินทร์นําเสนอเรื่องเล่าอันรันทดของลูกหลานชาวนาซึ่งกลายเป็นแรงงานพลัดถิ่นเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสะเทือนอารมณ์ยิ่งกวีนิพนธ์ของไพวรินทร์เน้นย้ําคุณค่าและความงดงามของวิถีชีวิตชนบทโดยเฉพาะชีวิตชาวนา เชิดชูคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและระบบครอบครัวไทย ไพวรินทร์เชื่อมั่นในพลังทางวรรณศิลป์ว่า กวีนิพนธ์มีบทบาทมากกว่าการนําเสนอสุนทรียะทางอารมณ์และปัญญา แต่ยังมีพลังทางจิตวิญญาณ ทั้งจรรโลงใจ สร้างกําลังใจและความหวัง สร้างสํานึกเชิงจริยธรรม รวมทั้งมีบทบาทในการกอบกู้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นในกวีนิพนธ์ของนายไพวรินทร์ขาวงาม ประกอบกับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์มาอย่างสม่ําเสมออีกทั้งยังอุทิศตนเพื่อวงการวรรณศิลป์อย่างสืบเนื่องยาวนาน นายไพวรินทร์ ขาวงาม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ศึกษาระดับนักธรรมตรีถึงเอก วัดไตรรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
กวีนิพนธ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th