หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางนงไฉน ปริญญาธวัช

ชื่อ : นางนงไฉน ปริญญาธวัช
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
นงไฉน ปริญญาธวัช ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นศิลปินผู้สร้างงานวรรณศิลป์อันทรงคุณค่า ผลงานจำนวนมากได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ผลงานด้านวรรณกรรมเยาวชน มุ่งเชิดชูการต่อสู้ชีวิตของเยาวชนแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาสาหัสและนำเสนอคุณค่าของชีวิตในด้านความรัก ความกตัญญูกตเวที รวมทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น เรื่องพี่ชาย สามดรุณ และโลกกว้าง เป็นต้น ด้วยความสามารถในการประพันธ์หลากหลายประเภท การมุ่งสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย การนำเสนอชีวิตชนบทและวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ประกอบกับการมองโลกในแง่ดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวชี้นำ รวมทั้งการมีอารมณ์ขันทำให้ผลงาน เป็นบันเทิงคดีที่มีคุณค่าและสาระ ทำให้ผู้อ่านรักเมืองไทยและได้เห็นด้านที่น่าชื่นชมของชีวิต โดยมักใช้นามปากกาว่า “กาญจนา นาคนันทน์” และนามปากกา “ธวัชวดี” “น.ฉ.น.” และ “ดนัยศักดิ์” ผลงานที่โดดเด่นใน วงวรรณกรรมไทย ได้แก่ นวนิยายพาฝันแนวชีวิตชนบท เช่น ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ธรณีนี่นี้ใครครอง นวนิยายชุดผู้กองยอดรัก ยอดรักผู้กอง และผู้กองอยู่ไหน นวนิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้ง
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th