หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ชื่อ : คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ,คุณหญิง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ สร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ อันประกอบด้วยบทกวีนิพนธ์ และสารคดี ผลงานส่วนใหญ่เป็นบทร้อยกรองอาศิรวาทราชสดุดีและสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ในโอกาสมหามงคลต่างๆ มีความสามารถในการแต่งฉันทลักษณ์ทุกประเภทและรักษาขนบในการประพันธ์อย่างเคร่งครัด เพื่อสืบทอด รักษามรดกวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของชาติสืบไป นอกจากนี้แล้ว ยังร่วมประพันธ์คำร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติหลายเพลง เป็นผู้มีอุดมการณ์สูงส่งในการรักษาภาษาและวรรณคดีไทย มีความรักชาติรักแผ่นดินอย่างแรงกล้าและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด ผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองจึงไม่เพียงแสดงคุณค่าทางวรรณศิลป์ แต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยอีกด้วย
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th