หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายมกุฏ อรฤดี

ชื่อ : นายมกุฏ อรฤดี
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นนักเขียนเรื่องสั้น นวนิยายและวรรณกรรมเยาวชน สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ในนามปากกา มกุฎ อรฤดี นิพพานฯ และวาวแพร งานเขียนทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมเยาวชนเป็นผลงานวรรณศิลป์ที่มีเนื้อหาสาระทางสังคม มุ่งปลูกฝังความคิดจิตใจที่ดีงาม มีความเมตตา และใส่ใจสรรพชีวิตร่วมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส เป็นนักเขียนคนแรกๆ ที่เขียนถึงผู้คนชาวมุสลิมในชนบทท้องถิ่นภาคใต้ โดยใช้มุมมองและสายตาจากคนใน ผลงานเรื่องสำคัญ เช่น ผีเสื้อและดอกไม้ ปีกความฝัน เพลงนกเหยี่ยว พราวแสงรุ้ง เด็กชายจากดาวอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลหนังสือแห่งชาติ เรื่องผีเสื้อและดอกไม้ ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา แม้ผลงานเขียนจะนำเสนอเรื่องราวของชีวิตที่ขมขื่นลำเค็ญ แต่มีกลวิธีการเขียนที่สื่อภาพสะอาด บริสุทธิ์ งดงาม อันเป็นความประสานทางศิลปะที่ส่งพลังสะเทือนใจอย่างสูง ได้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ผีเสื้อและทำหน้าที่บรรณาธิการผลิตหนังสือดี มีคุณภาพ ทั้งเนื้อหาสาระและการจัดพิมพ์ มาจนถึงปัจจุบัน และยังริเริ่มจัดการอบรมบรรณาธิการหนังสือแปล อันทำให้เกิดหลักสูตรบรรณาธิการศึกษาในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน การผลิต และการกระจายหนังสือให้ครบวงจร อันจะทำให้หนังสือได้สร้างคนและเกิดประโยชน์ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th