หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี

ชื่อ : นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๔ สร้างคุณูปการอย่างยิ่งแก่วงการนักเขียน นักอ่านและวงวรรณกรรม ด้วยบทบาทของบรรณาธิการมืออาชีพ ที่ได้ให้ความรู้และเปิดเผยความจริงแก่สังคม ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่คนรุ่นใหม่ ปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ มนุษยธรรม และความกล้าต่อสู้กับความอยุติธรรม เขาได้จุดประกายความคิดแก่คนหนุ่มสาว ในการแสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิตตลอดจนใส่ใจในโลกและสังคมที่ตนดำรงอยู่ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโลกทัศน์ทางวรรณกรรมแก่นักเขียนและนักอ่าน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจวรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ได้เปิดเวทีแก่นักเขียนรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่ในโลกวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องรวมหลายร้อยคน เขาเป็นช่างวรรณกรรมที่คัดสรร เจียระไน นักเขียนที่มีฝีมือจำนวนมากให้แก่วงวรรณกรรมเรื่องสั้นไทย เขาเป็นพลังสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในแวดวงวรรณกรรมอย่างจริงจังและกว้างขวาง อีกทั้งรูปแบบ เนื้อหาและความคิดในงานวรรณกรรมของเขาได้ส่งอิทธิพลไปสู่นักเขียนรุ่นหลัง สถานะและบทบาทของนายสุชาติเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างยิ่ง ในวงวรรณกรรมและวงวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศ
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th