หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประภัสสร เสวิกุล

ชื่อ : นายประภัสสร เสวิกุล
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและกวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ก็มีผลงานนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) นวนิยายหลายเล่มพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง เช่น เวลาในขวดแก้ว ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน ลอดลายมังกร อำนาจ และนวนิยายหลายเรื่องถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ เช่น ช่อปาริชาต เวลาในขวดแก้ว ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน ขอให้รักเรานั้นนิรันดร อำนาจ ซิงตึ๊ง บ้านก้านมะยม สำเภาทอง ลอดลายมังกรฯ บทละครเวที ข้าวต้มชามแรก (แสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวาระ๑๐๐ ปี มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง) นับได้ว่าเป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านและเป็นที่ยอมรับในวงวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยและได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี สารคดีจำนวนมาก งานประพันธ์ทุกเรื่องของประภัสสรจะฉายภาพให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คุณธรรมและค่านิยมประการต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ มิตรภาพ การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ความกล้าสู้ชีวิต ความอดออม ความเมตตา ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส การหมั่นแสวงหาความรู้ ตลอดจนการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th