หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ชื่อ : นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2552
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการแล้ว นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มีผลงานที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องมากว่า ๓ ทศวรรษทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ผลงานร้อยแก้วมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย บันทึก ความเรียง บทความ บทปาฐกถา บทวิจารณ์วรรณกรรม และงานแปล ผลงานเหล่านี้มีเนื้อหาความคิดที่แนบแน่นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนในทศวรรษแรกและทศวรรษที่สองสะท้อนทัศนะและอารมณ์ในฐานะปัญญาชนที่เป็นผู้นำในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ งานเขียนในช่วงทศวรรษที่สามเป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาบนพื้นฐานภูมิปัญญาตะวันออก นำไปสู่การตกผลึกทางความคิด มีความลุ่มลึก คมชัด ด้วยความโดดเด่นทางวรรณศิลป์ วรรณกรรมของนายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล มีคุณค่าด้านสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ ฉายภาพสังคม นำเสนอปรัชญาอันลุ่มลึกในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ ประณีตงดงามทางวรรณศิลป์ และเป็นแบบอย่างการประพันธ์แก่นักเขียนรุ่นหลัง นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๗ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
๒๕๑๑ ได้รับทุน AFS เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาชั้นมัธยม ในสหรัฐอเมริกา
๒๕๓๒ ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๖ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นกรรมการอำนวยการของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียนชิ้นแรกที่นี่ คือ สงครามอินโดจีน ในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ประจำกองบรรณาธิการวิทยาสาร
อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๕ รางวัลวิจัยปรีดี พนมยงค์คนแรก มูลนิธิ ๕๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๕๔๖ รางวัลศรีบูรพา
๒๕๔๖ ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th