หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายธีรภาพ โลหิตกุล

ชื่อ : นายธีรภาพ โลหิตกุล
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : สารคดี
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
นายธีรภาพ โลหิตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี จบปริญญาตรีสังคมศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธีรภาพ โลหิตกุล เริ่มเขียนหนังสือตั้งแตศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ได้ทํางานประจํากองบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับ จากนั้นเข้าทํางานผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์เป็นเวลา ๔ ปี เป็นผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการ“โลกสลับสี” หลายชุด เช่น ชุดอาณาจักรสิบสองปันนาชุดอาณาจักรล้านช้างชุดนครวัด นครธมชุดเวียดนามชุดแม่น้ําเจ้าพระยาชุดอินโดจีน ฯลฯ จากนั้นทํางานผลิตรายการสารคดีให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เช่น อิสรภาพเต่าทะเล คนเลี้ยงช้าง นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ ธีรภาพ โลหิตกุล ยึดอาชีพเป็นนักเขียนอิสระ คอลัมนิสต์ บรรณาธิการเฉพาะกิจ มัคคุเทศก์และจัดรายการวิทยุเป็นเวลา ๓ ทศวรรษที่ธีรภาพสร้างสรรค์งานเขียนสารคดีจํานวนมากซึ่งนํามารวมพิมพ์เป็นเล่มแล้วเกือบ ๕๐ เล่ม งานเขียนส่วนใหญ่เป็นสารคดีสัญจรและสารคดีชีวิต ผลงานของธีรภาพมีจุดเด่นอยู่ที่การนําเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน การเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงโดยใช้รูปแบบของบันเทิงคดีเล่าเรื่องสารคดี การเรียงร้อยถ้อยภาษาด้วยลีลาวรรณศิลป์การแสดงทัศนะวิจารณ์อุดมคติและอารมณ์ของผู้เขียนที่แทรกไว้ รวมทั้งภาพถ่ายระดับมืออาชีพของผู้เขียนที่นํามาประกอบสารคดีให้มีสีสันองค์ประกอบทั้ง ๕ ประการดังกล่าวถูกขับเน้นให้มีมิติลึกด้วยการเติมจิตวิญญาณให้มีชีวิต มีอารมณ์ความรู้สึกมีความเคลื่อนไหว มีบรรยากาศ มีพื้นที่ มีเวลา และมักมีตัวละครจากชีวิตจริงเป็นผู้เดินเรื่องหรือเล่าเรื่องการแทรกแง่คิดมุมมองและอารมณ์ทําให้ผู้อ่านมิได้เพียงรับรู้เรื่องราวจากสารคดี หากแต่ได้สัมผัสจิตใจและความนึกคิดของผู้เขียนด้วย สารคดีของธีรภาพจึงเป็น “สารคดีมีชีวิต”และมีความโดดเด่นทางวรรณศิลป์นอกเหนือจากคุณค่าทางปัญญาและอารมณ์ สารคดีของธีรภาพยังมีคุณค่าทางสังคมอย่างสูงความคิดโดดเด่นท่ีเขานําเสนอในงานเขียน คือ การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการใส่ใจคนกลุ่มน้อยที่ถูกละเลย ธีรภาพเป็นนักเขียนสารคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สังคม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และยึดมั่นในการสร้างสรรค์สารคดีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคง ด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นของสารคดีที่เปี่ยมไปด้วยวรรณศิลป์อีกทั้งการอุทิศตนให้แก่การสร้างสรรค์งานเขียน รวมทั้งอุทิศเวลาถ่ายทอดความรู้แก่อนุชนรุ่นหลัง ประกอบกับผลงานสารคดีได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของมหาชนนายธีรภาพ โลหิตกุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรีสังคมศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผลิตรายการสารคดีให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2537 นักเขียนอิสระ คอลัมนิสต์ บรรณาธิการเฉพาะกิจ มัคคุเทศก์และ จัดรายการวิทย
ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการ“โลกสลับสี” ทํางานผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์เป็นเวลา ๔ ป
ทํางานประจํากองบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th