หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอดุล จันทรศักดิ์

ชื่อ : นายอดุล จันทรศักดิ์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์ บทความ
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอดุล จันทรศักดิ์ ผู้ใช้นามปากกา “ธารี” “อัคนี หฤทัย” ฯลฯ ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี เกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จนดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม แล้วโอนไปทำงานที่ศาลปกครอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง นายอดุล จันทรศักดิ์ เริ่มแต่งร้อยกรองตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยม เมื่อเป็นนิสิต ได้เป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันกลอนสดระหว่างสถาบัน เคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์ มีผลงาน กลอนรวมเล่มกับนักกลอนร่วมสมัยหลายเล่ม นายอดุล จันทรศักดิ์ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยเขียนบทกวีประจำในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ บทกวีเหล่านี้เป็นผลงานที่มีคุณค่า ภายหลัง ได้นำมารวมเล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัลและยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานคีตศิลป์ต่อเนื่องไปอีกด้วย จุดเด่นในงานกวีนิพนธ์ของนายอดุล จันทรศักดิ์ อยู่ที่การแสดงทัศนะวิพากษ์ วิจารณ์และปฏิกิริยา ทางอารมณ์ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองอย่างเฉียบแหลม คมคาย ด้วยลีลากลอนเฉพาะตัว ทั้งละเมียดละไมและแฝงนัยอย่างมีอารมณ์ขัน กล่าวได้ว่า นายอดุล จันทรศักดิ์ สร้างสรรค์กวีนิพนธ์เพื่อสื่อสารแก่สังคมให้ผู้อ่านได้ร่วมรับรู้ ร่วมรู้สึก ร่วมคิด ทั้งคิดย้อนคิดแย้ง ทำให้เกิดพลังทางปัญญาและได้รับความสะเทือนอารมณ์อย่างลุ่มลึกไปพร้อมกัน กว่า ๔๐ ปีของการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง นายอดุล จันทรศักดิ์ มีจุดยืนและอุดมการณ์ อันแน่วแน่ในการรักษาความจริง ความถูกต้องและความเที่ยงธรรม พร้อมกับยืนหยัดในการปกป้องเสรีภาพทางความคิดและการกระทำ กวีนิพนธ์ของอดุล จันทรศักดิ์ มีความโดดเด่นในด้านพัฒนาการทางความคิด ทางอารมณ์และเปี่ยมด้วยพลังทางวรรณศิลป์ นายอดุล จันทรศักดิ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลาง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ กวีนิพนธ์ดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๔๘ รางวัลกองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล
ผลงาน

ชื่อหนังสือ :: ดอกไม้ไฟ
ประเภทหนังสือ :: กวีนิพนธ์
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๓๕
ผู้ครองกรรมสิทธิ์ :: นายอดุล จันทรศักดิ์
นามปากกา :: อัคนี หฤทัย
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
การจัดพิมพ์ ::
พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๕
บทนำ ::
กว่าจะเป็นดอกไม้ไฟ
ตอนที่ผมเริ่มต้นเขียนกลอนเมื่อประมาณเกือบสามสิบปีก่อนหน้านี่ กวีอาวุสโสผู้หนึ่งเคยบอกกับผมไว้ว่า "งานเขียนหนังสือนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของความเหนื่อยยากอันสุขเกษม" ซึ่งตอนนั้นผมฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเท่าไรนัก...
บทกลอนชุดที่นำมารวมตีพิมพ์ใน "ดอกไม้ไฟ" เล่มนี้ เป็นงานที่ผมเขียนและลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "แนวหน้า" ฉบับวันอาทิตย์ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมากราคม 2532 มาจนถึงปัจจุบันนี้ .. ฯลฯ..

ชื่อหนังสือ :: ใบไม้แห่งนาคร
ประเภทหนังสือ :: กวีนิพนธ์
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ

 
ชื่อหนังสือ :: นิล
ประเภทหนังสือ :: กวีนิพนธ์
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: ลอยชาย
ประเภทหนังสือ :: กวีนิพนธ์
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
 

 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th