หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายโกวิท เอนกชัย

ชื่อ : นายโกวิท เอนกชัย
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
นายโกวิท เอนกชัย หรือนามปากกา "เขมานันทะ" "รุ่งอรุณ ณ สนธยา" "ฉับโผง" "กาลวิงก์" และ "มุนีนันทะ" ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันท่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมี่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาได้อุปสมบท และฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิษขุที่สวนโมกชพลาราม และภายหลังได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากไว้ท่โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย นับเป็นต้นแบบอันทรงค่าและมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้ไปเยือนทั้งในด้านพุทธปัญญาและพุทธศิลป์มาถึงปัจจุบัน นายโกวิท เอนกชัย มีผลงานทั้งร้อยแล้วและร้องกรอง ผลงานร้อยแก้วมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ความเรียงธรรมบรรยาย บทวิจารย์วรรณคดี และนวนิยาย ผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยความและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีเจตนามุ่งประสานความคิดความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพกับทุกศาสนาในโลก ผลงานของนายโกวิท เอนกชัย ทั้ง ๖๐ เรื่อง นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมในการวิเคราะห์ วิจารย์ สามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรู่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวางจนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นปลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าจุดเด่นของผลงานของนายโกวิท เอนกชัย อยู่ท่ความสามารถในการสืบสานและหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้อย่างมีวรรณศิลป์ โดยมั่งหวังให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันในสังคมโลกด้วยสันติและไมตรี นายโกวิท เอนกชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประกาศนียบัตร (Ethnomusicoloty) East-West Center โรงเรียนวัดชะแม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์
๒๕๐๘ ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๔ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
วิทยากรบรรยายธรรมะให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ
๒๕๐๘ อาจารย์สอนความซาบซึ้งในศิลปะ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ปัจจุบันคือ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
๒๕๑๐ อุปสมบท สวนโมกขพลายราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๙ นักเขียนอมตะ มูลนิธิอมตะ
๒๕๔๗ รางวัลที่ ๒ งานเขียนชุดักแด้สู่ผีเสื้อ ประเภทสารคดี การประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล "เซเว่นบุ๊ค อวอร์ค ครั้งที่ ๑
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th