หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายโกวิท เอนกชัย

ชื่อ : นายโกวิท เอนกชัย
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
นายโกวิท เอนกชัย หรือนามปากกา "เขมานันทะ" "รุ่งอรุณ ณ สนธยา" "ฉับโผง" "กาลวิงก์" และ "มุนีนันทะ" ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันท่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมี่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาได้อุปสมบท และฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิษขุที่สวนโมกชพลาราม และภายหลังได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากไว้ท่โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย นับเป็นต้นแบบอันทรงค่าและมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้ไปเยือนทั้งในด้านพุทธปัญญาและพุทธศิลป์มาถึงปัจจุบัน นายโกวิท เอนกชัย มีผลงานทั้งร้อยแล้วและร้องกรอง ผลงานร้อยแก้วมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ความเรียงธรรมบรรยาย บทวิจารย์วรรณคดี และนวนิยาย ผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยความและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีเจตนามุ่งประสานความคิดความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพกับทุกศาสนาในโลก ผลงานของนายโกวิท เอนกชัย ทั้ง ๖๐ เรื่อง นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมในการวิเคราะห์ วิจารย์ สามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรู่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวางจนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นปลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าจุดเด่นของผลงานของนายโกวิท เอนกชัย อยู่ท่ความสามารถในการสืบสานและหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้อย่างมีวรรณศิลป์ โดยมั่งหวังให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันในสังคมโลกด้วยสันติและไมตรี นายโกวิท เอนกชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประกาศนียบัตร (Ethnomusicoloty) East-West Center โรงเรียนวัดชะแม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์
๒๕๐๘ ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
วิทยากรบรรยายธรรมะให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ
๒๕๐๘ อาจารย์สอนความซาบซึ้งในศิลปะ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ปัจจุบันคือ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
๒๕๑๐ อุปสมบท สวนโมกขพลายราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๕๑๔ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๗ รางวัลที่ ๒ งานเขียนชุดักแด้สู่ผีเสื้อ ประเภทสารคดี การประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล "เซเว่นบุ๊ค อวอร์ค ครั้งที่ ๑
๒๕๔๙ นักเขียนอมตะ มูลนิธิอมตะ
ผลงาน
 • เพลงปราโมทย์ของเซ๊น
 • สุดปลายแผ่นดินโลก
 • กุศลเสน่หา
 • ดวงตาแห่งชีวิต
 • เค้าขวัญวรรณกรรม
 • สืบสายธารน้ำพระทัยพระศาสดา
 • แรมรายคืน
 • รุ่งอรุณแห่งความรู้สึกตัว
 • วันเวลาใน ๔ ทวีป
 • ระเหเร่ร่อน
 • ลิงจอมโจก
 • จากดักแด้สู่ผีเสื้อ
 • โพล้เพล้เพลา
 • แสงดาวและคนเดืนทาง
 • สองสามคำรำพึงถึงสายธาร
 • เริงรำฉ่ำเดือนฉาย
 • ตามนก
 • หิ่งห้อย
 • ฟ้าใกล้แผ่นดินไกล
 • พฤษภาผ่าน
 • ภาพประพิมพ์ประพาย
 • ทะเลสาปแห่งหัวใจ
 • นิราศหิมาลัย
 • ไตร่ตรองมองหลัก
 • นิราศยุโรป
 • ทะเลสาปสงขลา
 • ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ
 • ทะเลสาปแห่งหัวใจ
 • เนื่องในความงาม
 • บันทึกจากบ้านดง
 • แผ่นดินดับ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th