หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกวีและนักปราชญ์แห่งล้านนา ผู้เชี่ยวชาญล้านนา คดีศึกษาในด้านภาษา วรรณกรรม ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ เป็นผู้มีความสนใจและศึกษางานด้านวัฒนธรรม ล้านนาโดยตลอด และมีความสามารถแต่งวรรณกรรมคร่าวเป็นพิเศษโดยใช้ฉันทลักษณ์ประเภท โคลงชนิดต่างๆ ทั้งของล้านนาและไทยภาคกลางในการประพันธ์วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย ทั้ง วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมพิธีกรรม ที่เป็นลายลักษณ์และมุขปาฐะ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้มีคุณค่าทั้งต่อสังคมล้านนาและสังคมไทย ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการที่มีมาตฐานเป็นจำนวนมาก เป็นผู้มีความสามารถสูง ในการประกอบพิธีกรรมตามแบบล้านนา เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมล้านนาที่มีบทบาทในการ ชี้แนะสังคมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ได้ อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี นับว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีประโยชน์ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๔ ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๑๙ จบปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๒๕๐๙ วิชาครูประโยคมัธยม (พ.ม.)
๒๕๐๒
๒๔๘๘
๒๔๙๓
๒๔๘๗
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขี้เหล็กน้อยประสาทศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๑ สอนคณะศึกษาศาสตร์ ในตำแหน่งศาสตราจารย์
๒๕๒๑ สอนคณะศึกษาศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๕๑๕ เป็นอาจารย์สอนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๑๐ ได้โอนย้ายไปรับราชการในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๐๙ ครูใหญ่ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นครูสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๐๘ อาจารย์สอน โรงเรียนวัดวาลุกราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดพ้นอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๒๖ สอนคณะศึกษาศาสตร์ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ และเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์คนเมืองรายวัน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๗ ได้รับโล่พระราชทานเชิดชูเกียรติ ประเภทปูชนียบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านอนุรักษ์ทางภาษาและวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๖ ได้รับการยกย่องเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๓๖ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีเด่น ชมรมนักธุรกิจและโทรทัศน์เชียงใหม่
๒๕๓๕ นักเรียนเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๓๓ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษย์ศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางกวี สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งโลก
๒๕๓๑ นักเรียนเก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๓๑ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางกวี จากบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางกวี จากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งโลก
๒๕๓๓ รางวัลพระเกี๊ยวทองคำ ในฐานะที่ได้รับเกียรติประวัติการทำนุบำรุงและส่งเสริมภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th