หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล

ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : งานแปล บทความ กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีความสนใจและประทับใจกับคำประพันธ์ประเภทวรรณศิลป์และปรัชญา มาตั้งแต่เยาว์วัย และเป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานหลายประเภททั้งงานแปล บทความ และ กวีนิพนธ์ ที่เกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และดาราศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล ได้ทุ่มเทฝึกฝนกับการเพียรพยามคัดลอกหนังสือ และบทกวีนิพนธ์สำคัญๆ อันเป็นการฝึกสมาธิและฝึกลายมือ จนมีลายมือที่งดงามสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง งานแปลที่เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้รักงานวรรณศิลป์และปรัชญา เรื่องแปลชื่อ "ปรัชญาชีวิต" จากเรื่อง "The Prophet" และ เรื่องแปลชื่อ "ทรายกับฟองคลื่น" จากเรื่อง "Sand and Foam" ของผู้เขียนคนเดียวกัน คือ Kalil Gibran ซึ่งเป็นปรัชญาสั้น ๆ แต่มีใจความกว้างไกลชวนให้ขบคิด สามารถถอดความเป็นภาษาไทยโดยคงความหมายเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน และรักษาสำนวนโวหารตรงตาม ต้นฉบับ โดยใช้ภาษา ธรรมดาสามัญ ที่สละสสวย งดงาม มีคุณค่าไม่ล้าสมัย มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้คำที่สามารถคงใจความเดิมไว้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดความงามของภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยได้อย่างมีศิลปะ และด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล ได้อุทิศชีวิตให้กัการศึกษาพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคอย่างจริงจัง นำไปสู่การเสนองานสำคัญทางความคิดในแต่ละผลงานได้เลือกสรรคำคล้ายทำนองเพลงหรือบทกวี แสดงถึงความสามารถเชิงศิลปะของถ้อยคำที่นำไปใช้ในการอธิบายตลอดจนผลงานประพันธ์ทางด้านดาราศาสตร์สามารถบรรยายธรรมชาติด้วยการใช้ความสามารถทางด้านภาษาและวิทยาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาโททางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแอเดอเลค ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาเอกทางด้านดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหุตะวณิช
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๙ เกษียณอายุราชการ
๒๕๑๑ อาจารย์ชั้นพิเศษ / รองศาสตราจารย์
๒๕๐๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๔๘๘ อาจารย์ตรี คณะวิทยาศาสตร์
๒๔๙๑ อาจารย์โท คณะวิทยาศาสตร์
๒๔๐๑ อาจารย์เอก คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน

ดาราศาสตร์และอวกาศ
ปรัชญาชีวิต
ความสงัด
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๑
คุณค่าชีวิต
รู้สึกนึกคิด
ดอกไม้ในสวน
บุปผชาติแห่งชีวิต
ทรายกับฟองคลื่น
เคล็ดความสุข สำหรับผู้อาวุโส
ปรับใจให้ทำงานเป็นสุข
สาธนา
ปีกหัก
ดาวหาง
ดาราศาสตร์
ศาสนากับปรัชญา
สติปัญญากับปัญหาชีวิต
หัวใจของศาสนาพุทธ
ฮัลเล่ย์
หิ่งห้อย
เพ่งพินิจเรื่องชีวิต
อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
อุปราคา
ชีวิตดีงาม
ความสุขในโลก
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๒
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๓
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๔
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๑ประสูตร...
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๒ เจริญว...
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๓ พระบรม...
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๔ ปัจฉิม...
สู้ชีวิต
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th