หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประยอม ซองทอง

ชื่อ : นายประยอม ซองทอง
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประยอม ซองทอง ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่จังหวัดนครพนม เป็นผู้ที่มีความสนใจและประทับใจกับคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองของไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย ประยอม ซองทอง ได้แสดงความสามารถพิเศษด้านการประพันธ์ร้อยกรองอย่างโดดเด่น เมื่อครั้งเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาเขียนร้อยกรองที่เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการของกวีที่อ่อนหวานและสะเทือนอารมณ์ ขณะเดียวกันก็แฝงความคิดเห็นต่อสภาพสังคมและเหตุการณ์บ้านเมืองไว้อย่างคมคาย ประยอม ซองทอง ทุ่มเทเวลาในชีวิตให้กับการฝึกฝนเขียนคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองอย่างเอาใจใส่จริงจังลุ่มหลงกับเสน่ห์ภาษาในบทร้อยกรองที่ไพเราะงดงาม ผลงานจึงปรากฏสู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป ผลงานที่เป็นที่กล่าวขวัญและจดจำกันของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในช่วงนั้น ได้แก่ "จะอยู่ไปไย...ถ้า.." "เพื่อและจาก...เพื่อนใจ" "ธารทอง" "ชีวิตเราถ้าเหมือนเรือ" "ไหนศรัทธาอันยืนยง" "กว่าโลกร้อง" "หิ่งห้อย" เป็นต้น ซึ่งนับเป็นบทร้อยกรองที่งดงาม แฝงจินตนาการและสะท้อนความผูกพันของชีวิตกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งความคิดความฝันของประยอม ซองทอง หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปัจจุบันมีบทร้อยกรองที่เป็นสมบัติวัฒนธรรมของชาติไว้มากมาย ทั้งจากการรวมเล่มเฉพาะของตนและรวมกับนักลอนร่วมสมัยทุกชุดล้วนมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ บ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านการประพันธ์อย่างสมบูรณ์ ยิ่งกว่านั้น ประยอม ซองทอง ยังเป็นต้นแบบการเขียนที่ยึดมั่นหลักการเขียนคำประพันธ์ ทั้งยังเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ สนับสนุนและส่งเสริมให้กำลังใจผู้สนใจการเขียนคำประพันธ์รุ่นหลังอย่างสม่ำเสมอ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้คิดริเริ่มและประสานงานในการจัดตั้งกลุ่มนักกลอนร่วมสมัยเป็น "ชมรมนักกลอน" ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางจัดตั้งชมรมวรรณศิลป์ทั้งในสถาบันและนอกสถาบันอย่างกว้างขวาง ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงสักวาอย่างแน่วแน่มั่นคงมากว่า ๔ ทศวรรษ นายประยอม ซองทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคำพอก
๒๔๙๕ มัธยมการศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๔๙๘ ปรกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป.) โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒๕๐๒ ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๙๒ มัธยมการศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนราษฎร์แสงมุกดา อำเภอมุกดาหาร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๓ ครูตรี-ครูโท โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๒๕๑๒ บรรณาธิการนิตยสารสายสัมพันธ์และผู้ประสานงานสื่อมวลชนฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
๒๕๓๕ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์อาวุโส ผู้อำนวยการกองผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๒๕๓๙ สมาชิกวุฒิสภา
๒๕๔๘ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
บนกลอนชื่อ "ธานทอง"ได้รับเลือกเป็นหนังสือวรรณวิจารณ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ
บทกลอน ชื่อ "หิ้งห้อย" "ร้องไห้เถิดที่รัก "และ"กว่าโลกร้อง"ได้รับเลือกเป็น บทเรียนในหนังสือประชุมบทร้อยกรอง บทความ และเรื่องสั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับยกย่องเป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๙๕ นักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๒๔๙๕ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
๒๕๒๘ นักกลอนตัวอย่าง (คนแรก) สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๒๕๓๑ รางวัล Eminent Poet International Award International Poets Acadamy ประเทศอินเดีย
๒๕๓๔ ได้รับเกียรติบัตรครูภาษาไทยต้นแบบ ชมรมครูภาษาไทย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๗ ได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาและวรรณกรรมไทย กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๗ ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์(ร้อยกลอง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ รางวัลชมเชย ประเภทกวีนิพนธ์ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๙ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๒ สมัย
๒๕๓๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ผลงาน
  • สุดสงวน
  • ดาวประราตรี
  • บันทึกบนแผ่นดิน
  • สักวาวิวิธ
  • ไขปัญหาภาษาไทย
  • ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกวิชา
  • ริ้วป่านสีทอง
  • สนธิกานท์
  • เจ้าพระยา
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th