หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสถาพร ศรีสัจจัง

ชื่อ : นายสถาพร ศรีสัจจัง
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์ร่วมสมัย
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสถาพร ศรีสัจจัง ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่จังหวัดพัทลุง เป็นกวีและนักเขียนที่สร้างผลงานหลายประเภททั้งเรื่องสั้น บทกวี ร้อยแก้ว และวรรณกรรมเยาวชน ผลงานหลายเรื่องได้รับยกย่อง ได้รับรางวัล และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น เรื่องสั้น เรื่อง คลื่นหัวเดิ่ง วรรณกรรม เยาวชนเรื่อง เด็กชายชาวเล เป็นต้น สถาพร ศรีสัจจัง เป็นกวีและนักเขียนที่เป็นนักคิด นักอุดมคติ และนักต่อสู้เพื่อสังคม ผลงานวรรณศิลป์ของสถาพรผูกติดอยู่กับความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาพรเติบโตมาในช่วงที่ประชาชนถูกรังแกด้วยอำนาจอันไม่เป็นธรรม เขาเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้ด้วยพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาที่กลั่นออกมาเป็นเรื่องสั้นและบทกวี งานเขียนของเขากล่าวแทนใจของนักต่อสู้คนหนุ่มสาวในยุคแสวงหา สานต่อแนวคิดของกลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต วรรณกรรมเพื่อประชาชน สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผู้อ่านทั่วไป จุดเด่นอีกประการหนึ่งในงานประพันธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง คือ การสร้างจิตสำนึกในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมอย่างไม่ย่อท้อหวาดหวั่น โดยใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่งดงาม คมคาย และเข้มข้นด้วยพลังอารมณ์สะเทือนใจ ในขณะเดียวกันก็มีความหวานซึ้งของอารมณ์กวี เล่นคำ เล่นเสียง ผสานคำท้องถิ่นกับภาษากลางได้อย่างมีรส เข้มข้นทั้งเนื้อหา และลีลา จนอาจกล่าวได้ว่า กวีนิพนธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง เป็นต้นแบบของตระกูลช่างสลักถ้อยคำ เป็นงานวรรณกรรมศิลป์ที่สืบสานต่อมาในกลุ่มกวีร่วมสมัยที่เป็นชาวภาคใต้ ทั้งยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงบันดาลใจแก่กวีและนักเขียนรุ่นน้อง ให้สืบต่ออุดมการณ์ความคิดและสืบสานอัตลักษณ์แห่งวรรณกรรมศิลป์ของเขาต่อมา นายสถาพร ศรีสัจจัง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา-สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนกังตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดควนนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๕ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิโกมลคีมทอง กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๗ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ประจำกองบรรณาธิการ
๒๕๑๙ ผู้จัดการโรงงานปลาป่น โรงงานปลาป่น อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
๒๕๒๕ นักวิชาการ ประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเมือง จังหวัดสงขลา
อาจารย์ผู้สอน (ระดับปริญญาตรี-โท) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันราชภัฏสงขลา สถาบันราชภัฏยะลา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัลชมเชย ประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (๑๒-๑๔ ปี) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๘ ได้รับการคัดเลือกเป็น สรรนิพนธ์ ในโครงการวิจัยกวีนิพนธ์ ในฐานะพลังธรรมปัญญาของสังคมร่วมสมัย สกว.
๒๕๒๕ รางวัลชมเชยประเภทหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๗ รางวัลชมเฃยประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลชมเชยประเภทหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๑๙ รางวัลช่อการะเกด ประจำปี ๒๕๑๙
๒๕๒๒ รางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๒๒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๑ ใน ๑๐๐ หนังสือดี เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน สกว.
รางวัลหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมต้น
๑ ใน ๕๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด้กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
๑ ใน ๕๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด้กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th