หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสถาพร ศรีสัจจัง

ชื่อ : นายสถาพร ศรีสัจจัง
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์ร่วมสมัย
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสถาพร ศรีสัจจัง ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่จังหวัดพัทลุง เป็นกวีและนักเขียนที่สร้างผลงานหลายประเภททั้งเรื่องสั้น บทกวี ร้อยแก้ว และวรรณกรรมเยาวชน ผลงานหลายเรื่องได้รับยกย่อง ได้รับรางวัล และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น เรื่องสั้น เรื่อง คลื่นหัวเดิ่ง วรรณกรรม เยาวชนเรื่อง เด็กชายชาวเล เป็นต้น สถาพร ศรีสัจจัง เป็นกวีและนักเขียนที่เป็นนักคิด นักอุดมคติ และนักต่อสู้เพื่อสังคม ผลงานวรรณศิลป์ของสถาพรผูกติดอยู่กับความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาพรเติบโตมาในช่วงที่ประชาชนถูกรังแกด้วยอำนาจอันไม่เป็นธรรม เขาเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้ด้วยพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาที่กลั่นออกมาเป็นเรื่องสั้นและบทกวี งานเขียนของเขากล่าวแทนใจของนักต่อสู้คนหนุ่มสาวในยุคแสวงหา สานต่อแนวคิดของกลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต วรรณกรรมเพื่อประชาชน สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผู้อ่านทั่วไป จุดเด่นอีกประการหนึ่งในงานประพันธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง คือ การสร้างจิตสำนึกในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมอย่างไม่ย่อท้อหวาดหวั่น โดยใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่งดงาม คมคาย และเข้มข้นด้วยพลังอารมณ์สะเทือนใจ ในขณะเดียวกันก็มีความหวานซึ้งของอารมณ์กวี เล่นคำ เล่นเสียง ผสานคำท้องถิ่นกับภาษากลางได้อย่างมีรส เข้มข้นทั้งเนื้อหา และลีลา จนอาจกล่าวได้ว่า กวีนิพนธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง เป็นต้นแบบของตระกูลช่างสลักถ้อยคำ เป็นงานวรรณกรรมศิลป์ที่สืบสานต่อมาในกลุ่มกวีร่วมสมัยที่เป็นชาวภาคใต้ ทั้งยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงบันดาลใจแก่กวีและนักเขียนรุ่นน้อง ให้สืบต่ออุดมการณ์ความคิดและสืบสานอัตลักษณ์แห่งวรรณกรรมศิลป์ของเขาต่อมา นายสถาพร ศรีสัจจัง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา-สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนกังตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดควนนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์ผู้สอน (ระดับปริญญาตรี-โท) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันราชภัฏสงขลา สถาบันราชภัฏยะลา
๒๕๒๕ นักวิชาการ ประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเมือง จังหวัดสงขลา
๒๕๑๕ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิโกมลคีมทอง กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๗ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ประจำกองบรรณาธิการ
๒๕๑๙ ผู้จัดการโรงงานปลาป่น โรงงานปลาป่น อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัลชมเชย ประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (๑๒-๑๔ ปี) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๘ ได้รับการคัดเลือกเป็น สรรนิพนธ์ ในโครงการวิจัยกวีนิพนธ์ ในฐานะพลังธรรมปัญญาของสังคมร่วมสมัย สกว.
๒๕๒๗ รางวัลชมเฃยประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๕ รางวัลชมเชยประเภทหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลชมเชยประเภทหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น(๑๒-๑๔ ปี) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๑๙ รางวัลช่อการะเกด ประจำปี ๒๕๑๙
๒๕๒๒ รางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๒๒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๑ ใน ๕๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด้กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
๑ ใน ๑๐๐ หนังสือดี เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน สกว.
รางวัลหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมต้น
๑ ใน ๕๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด้กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
ผลงาน

เจ้าชื่อทองกวาว
ต้องฝนยามแล้ง
ก่อนไปสู่ภูเขา
คืนฟ้าฉ่ำดาว รอยเปื้อน และทางเดิน
ยืนต้านพายุ
เด็กชายชาวเล
บองหลา
ทุ่งหญ้าขาว ป่าสูง และวันรุ้งทอสาย
ดาวที่ขีดเส้นฟ้า
คือนกว่ายเวิ้งฟ้า
ที่ว่ารัก...รักนั้น...
ดั่งผีเสื้อเถื่อน
ณ เพิงพักริมห้วย
ดงคนดี
ทะเล ป่าภู และเพิงพัก
ฟ้องนายหัว

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th