หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชาติ กอบจิตติ

ชื่อ : นายชาติ กอบจิตติ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชาติ กอบจิตติ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายสุนทร และ นางสมจิตต์ กอบจิตติ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาภาพพิมพ์ เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ด้านนวนิยายและเรื่องสั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๒๕ ปี ชาติ กอบจิตติ มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็ก ผลงานเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ นักเรียนนักเลง ได้ลงพิมพ์ในหนังสือ อนุสรณ์ปทุมคงคา ๒๕๑๒ จากนั้นได้พยายามฝึกฝนหาความรู้และประสบการณ์การเขียนได้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจและทุ่มเทตลอดเวลา จนกระทั่งเรื่องสั้นชื่อ ผู้แพ้ ลงพิมพ์ใน โลกหนังสือได้รับรางวัล “ ชื่อการะเกด ” ของ สุชาติ สวัสดิ์สรี และรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ นับเป็นนักเขียนคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์เป็นครั้งที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า ชาติ กอบจิตติ ได้พัฒนางานของเขาก้าวไปอีกระดับหนึ่ง เขามักจะทดลองใช้กลวิธีใหม่ ๆ ในการเล่าเรื่องโดยไม่ซ้ำแบบกัน จนกล่าวได้ว่าเป็นนักเขียน “ นักทดลองทางรูปแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ” ผลงานหลายเรื่อง อาทิ คำพิพากษา เรื่องธรรมดา มีดประจำตัว ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งและแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการสร้างสรรค์งานของ ชาติ กอบจิตติ ได้เป็นอย่างดี ชาติ กอบจิตติ เป็นนักเขียนร่วมสมัยผู้มีผลงานโดดเด่นด้านนวนิยายและเรื่องสั้น ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งด้านแนวคิดที่แสดงสำนึกทางสังคมและด้านวรรณศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของการสร้างสรรค์เขาเป็นแบบอย่างทั้งแนวคิด แนวเขียนแก่นักเขียน นักอ่านร่วมสมัย เป็นผู้หนึ่งที่นำวงวรรณกรรมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และอยู่ในกระแสวรรณกรรมโลกอย่างน่าภูมิใจ นอกจากนี้ ชาติ กอบจิตติ ยังได้เปิดบ้านพักของเขาเป็น “ โรงเรียนนักเขียน ” สรรค์สร้างนักเขียนรุ่นใหม่ และในช่วงปิดภาคเรียนเขาอุทิศเวลาทำประโยชน์ให้สังคมด้วยการสอนหนังสือให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านด้วย นับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและมีคุณูปการต่อวงวรรณกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง นายชาติ กอบจิตติ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนปทุมคงคา
สาขาภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
โรงเรียนวัดใหญ่
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
บรรณาธิการ สำนักพิมพ์สายธาร
ผู้ร่วมก่อตั้ง สำนักพิมพ์ คนวรรณกรรม
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๕ วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ รางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๓ เกียรติคุณปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏพระนคร
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๗ ศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม
ผลงาน
 • คำพิพากษา
 • จนตรอก
 • ทางชนะ
 • นครไม่เป็นไร
 • บันทึกเรื่องราวไร้สาระของชีวิต
 • เปลญวนใต้ต้นยักษ์
 • มีดประจำตัว
 • รายงานถึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • เรื่องธรรมดา
 • หมาเน่าลอยน้ำ
 • พันธุ์หมาบ้า
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th