หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางอารีย์ จันเกษม

ชื่อ : นางอารีย์ จันเกษม
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นางอารีย์ จันเกษม สกุลเดิม นักดนตรีเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันอายุ ๘๘ ปี ได้รับแรงบันดาลใจให้รักดนตรีไทย การแสดง และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมจากครอบครัว “นักดนตรี” ซึ่งเป็นนามสกุลประทานจากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องจากบิดาเคยถวายตัวและเรียนดนตรีใน วังบูรพา จึงคุ้นเคยกับเสียงเพลงดนตรีไทยและการรำละครมาตั้งแต่วัยเยาว์ นางอารีย์ จันเกษม เริ่มต้นการทำงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม ได้ฝึกฝนการเป็นนักแสดง ประจำสถานี ได้แสดงละครปีแรกตั้งแต่เปิดสถานีโทรทัศน์เรื่อยมา โดยเริ่มจากละครรำ ละครพันทาง และงิ้วไทย และมีผลงานการแสดงทางสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท เป็นผู้แสดงนำมาโดยตลอด นางอารีย์ได้ฝึกฝนด้านนาฏศิลป์ กับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ครูลมุล ยมะคุปต์ และครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ที่จะฝึกฝนด้วยการฟัง โฆษกสถานีวิทยุต่างๆ ที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกาศรายการ และนักจัดรายการในยุคนั้น จนเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน หน้าที่หลักของนางอารีย์ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม คือ การเป็นผู้ประกาศรายการและ พิธีกรในงานต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ผลิตรายการ กำกับละคร ฝึกอบรมผู้ประกาศรายการ พิธีกรรุ่นใหม่ และเป็นที่ปรึกษา ด้านการแสดง ในการวางรูปแบบผลิตละครและโขนให้แก่ศาลาเฉลิมกรุงยุคใหม่ อีกทั้งยังได้จัดคอนเสิร์ตที่ ศาลาเฉลิมกรุงและโรงละครแห่งชาติเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ได้เป็นผู้กำกับการแสดงละครเรื่อยมา จนสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหมเปลี่ยนเป็นช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. ได้ผลิตละครและฝึกนักแสดงหน้าใหม่ขึ้น มากมาย เช่น สุประวัติ ปัทมสูต เดือนเต็ม สาลิตุลย์ รัชนู บุญชูดวง ลินดา ค้าธัญเจริญ กาญจนา จินดาวัฒน์ ฯลฯ และเป็นสตรีเอเชียคนที่สองที่ได้รับรางวัลผู้ประกาศหญิงยอดเยี่ยมจากสถาบันระดับนานาชาติที่ประเทศสเปน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “เกียรติยศคนทีวี” ของเมืองไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบันนี้ นางอารีย์ จันเกษม ยังได้ทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้ เพื่อให้ความรู้ในการฝึกผู้ประกาศรายการ พิธีกร ให้แก่นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้ความรู้ทางด้าน การผลิตรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การฝึกผู้ประกาศ โดยเน้นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณีไทย อันเป็นสิ่งงดงามและจำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อเกียรติภูมิของชาติไทย นางอารีย์ จันเกษม จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้กำกับการแสดงละคร ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๘ รางวัลโทรทัศน์ทองคำ “เกียรติยศคนทีวี” เมืองไทย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th