หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายวินัย พันธุรักษ์

ชื่อ : นายวินัย พันธุรักษ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายวินัย พันธุรักษ์เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่จังหวัดสระบุรีปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดนตรีไทยสมัยนิยมจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๗ นายวินัย พันธุรักษ์ เป็นผู้มีพื้นฐานการร้องเพลงมาตั้งแต่เยาว์วัย เพราะครอบครัวมีวงดนตรีเครื่องสายไทย บรรเลง บ้านพันธุรักษ์จึงอบอวลด้วยเสียงดนตรีไทยและเพลงไทยเดิม การที่อยู่กับดนตรีและเสียงเพลงมาตั้งแต่ วัยเยาว์ ทำให้สามารถร้องเพลงไทยเดิมได้เป็นอย่างดี และปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลังจากได้รับรางวัลจากการประกวด ร้องเพลงในงานภูเขาทอง วัดสระเกศ นายวินัย พันธุรักษ์ ได้ความเมตตาจากครูพยงค์ มุกดา ให้เป็นนักร้องประจำวง “พยงค์ มุกดา” เล่นดนตรี และร่วมเดินสายกับวงดนตรีตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย จนได้บันทึกแผ่นเสียง สปีด ๗๘ เช่น เพลงขวัญใจนักเรียน แหล่สรรพสิทธิ์ แหล่นครปฐม ลูกบัวลอย พี่จ๋าอย่าหนีตาม อุดมเด็กดี เด็กขายเพลง ลูกชาลีรันทด เป็นต้น ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้ร่วมก่อตั้งวงดนตรี “ดิ อิมพอสซิเบิล” (The impossible) โดยเพลงที่ร้องในวงดนตรีเป็นแนวประสานเสียง และได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ เพลงความรักเพรียกหา จากเรื่องแก้ว, เพลงชื่นรัก จากเรื่องโทน, เพลงน้ำผึ้งพระจันทร์ จากเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ เป็นต้น ได้รับรางวัลที่สำคัญ เช่น รางวัล “ทีวีตุ๊กตาทอง” จากเพลงสิ้นกลิ่นดิน และเพลงชำมะเลียง รางวัลแผ่นเสียง ทองคำพระราชทานจากเพลง “สิ้นกลิ่นดิน” รางวัลนักร้องเพลงไทยสากลอมตะ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย นายวินัย พันธุรักษ์ ได้รับความนิยมในฐานะนักร้องเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถใช้เสียงที่ออกมาจาก จิตวิญญาณ ด้วยความรักในเพลงบวกกับการหล่อหลอมด้วยประสบการณ์มีเทคนิคการขับร้องเพลง เช่น การเอื้อน การออกคำ ตลอดจนการกำหนดลมหายใจในการขับร้อง และการออกเสียงที่ชัดเจน ทำให้บทเพลงได้รับความนิยมมาก โดยได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง รวมถึงผลงานขับร้องเพลงและอัดแผ่นเสียง รวมมากกว่า ๑,๐๐๐ เพลง ปัจจุบัน ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านการขับร้อง การเล่นดนตรี และ การแสดง เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยสากลให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป นายวินัย พันธุรักษ์จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาโท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร
๒๕๕๓ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม
๒๕๕๗ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักร้องประจำวง “พยงค์ มุกดา”
๒๕๐๙ วงดนตรี “ดิ อิมพอสซิเบิล” (The impossible)
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล “ทีวีตุ๊กตาทอง” จากเพลงสิ้นกลิ่นดิน และเพลงชำมะเลียง รางวัลแผ่นเสียง ทองคำพระราชทานจากเพลง “สิ้นกลิ่นดิน” รางวัลนักร้องเพลงไทยสากลอมตะ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th