หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสติ สติฐิต

ชื่อ : นายสติ สติฐิต
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล-ผู้ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสติ สติฐิต เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาหลักสูตร สื่อสารจากโรงเรียนจ่าอากาศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อสำเร็จหลักสูตรได้ถูกส่งไปปฏิบัติราชการอยู่ที่กองบินน้อยที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนได้รับยศจ่าอากาศเอก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ นายสติ สติฐิต ใช้นามผู้ประพันธ์เพลงว่า “เนรัญชรา” ได้เรียนรู้การเขียนโน้ตเพลงกับนักดนตรีใน กองดุริยางค์ทหารอากาศ เช่น ครูปรีชา เมตไตรย์ ครูโพธิ์ศานติกุล ครูฑีฆา โพธิเวส ครูอารี สุขะเกศ ฯลฯ จนสามารถเขียนโน้ตเพลงเองได้ โดยไม่ต้องเทียบเสียงกับเปียโนหรือเครื่องเทียบเสียง เพลงแรกที่ประพันธ์คือเพลง “จะคอยขวัญใจ” โดยใช้ถ้อยคำและทำนองง่ายๆ ผู้ขับร้องคือ นายสุเทพ วงศ์กำแหง นักร้องผู้มีชื่อเสียงในวงดนตรี ทหารอากาศ โดยมีครูปรีชา เมตไตรย์ เป็นหัวหน้าวง นอกจากนั้น ยังประพันธ์เพลงให้กับนักร้องคนอื่นๆ ขับร้องจน มีชื่อเสียงต่อมาอีกหลายคน อาทิ นิทัศน์ ละอองศรี สวลี ผกาพันธุ์จินตนา สุขสถิตย์ มนูญ เทพประทาน ธานินทร์ อินทรเทพ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ฯลฯ เพลงต่างๆ ที่ท่านเหล่านี้ขับร้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน “เนรัญชรา” เป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์เพลงไทยสากล ทั้งคำร้องและทำนอง การใช้ถ้อยคำในเพลงแต่ละเพลง บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่สละสวย งดงาม มีความทันสมัย และทำนองเพลงก็มีความไพเราะ ทำให้เนรัญชราประสบความสำเร็จในการประพันธ์เพลง อาทิ เพลงจะคอยขวัญใจ เพลงหนี้เสน่หา เพลงเศรษฐีน้ำตา เพลงบ้านของเรา เพลงฤทธิ์กามเทพ เพลงดอกฟ้าผกาดิน เพลงเขตฟ้าเขตฝัน เพลงฝัน ฝัน และเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตา เป็นต้น จากบทเพลง “หยาดน้ำฝนหยดน้ำตา” ได้รับพระราชทาน รางวัลเสาอากาศทองคำ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย “เนรัญชรา” ได้ประพันธ์เพลงถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยความร่วมมือของกองดุริยางค์กองทัพอากาศ ปัจจุบัน เนรัญชรา มีผลงานประพันธ์เพลง ๑,๐๐๐ กว่าเพลง ซึ่งได้รับการบันทึกเสียงโดยนักร้องหลายคนก็ได้มีชื่อเสียงโด่งดังจนถึง ปัจจุบัน นายสติ สติฐิต จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานค
๒๔๙๔ ได้ศึกษาหลักสูตร สื่อสาร โรงเรียนจ่าอากาศ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๖ ปฏิบัติราชการอยู่ที่กองบินน้อยที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนได้รับยศจ่าอากาศเอก
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน

“เนรัญชรา” ได้ประพันธ์เพลงถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยความร่วมมือของกองดุริยางค์กองทัพอากาศ

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th