หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์

ชื่อ : นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เริ่มเรียนรู้ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน จากบิดา นายใส ประทุมสินธุ์ และศึกษาเพิ่มเติมกับครูเปลื้อง ฉายรัศมี ครูทองคำ ไทยกล้า จนสามารถบรรเลงดนตรี พื้นบ้านอีสานได้ทุกประเภท ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ เป็นผู้มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านอีสาน การประพันธ์เพลง การช่างฝีมือ และการถ่ายทอดความรู้ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงดนตรีพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน การประพันธ์ลายเพลงพื้นบ้านและชุดการแสดงพื้นบ้านอีสานจำนวนมาก อาทิ ดนตรีลายเปิดวงโหวด ลายอ่าน หนังสือน้อย ลายสาวลงข่วงประกอบชุดการแสดงดึงครกดึงสาก ลายสาวน้อยหยิกแม่ เพลงประกอบละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ ราชินีดอกหญ้า นายฮ้อยทมิฬ และบันทึกเสียงในเพลงลูกทุ่งอีสาน นอกจากนี้ ยังมีฝีมือในงานผลิตเครื่องดนตรีอีสาน โดยเป็นผู้นำโหวด ซึ่งเดิมใช้ในการประกอบพิธีกรรม และเป็น ของเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็ก มาประยุกต์ให้เป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่าง กลมกลืน และส่งผลให้เกิดความนิยมอย่างแพร่หลาย จนสามารถพัฒนาโหวดเป็นสินค้าสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม นำรายได้มาสู่ชุมชนในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดการผลิตโปงลางเพิ่มเติมจากรูปแบบของครูเปลื้อง ฉายรัศมี เพื่อให้สามารถเล่นเพลงสมัยใหม่ได้ ก่อตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน “โหวดเสียงทองเพชรส่งเสริม” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ จนมี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้รับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านร่วมกับ นางฉวีวรรณ พันธุ และนายทองคำ ไทยกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ได้สร้างศิลปินพื้นบ้านอีสานรุ่นใหม่ใน ทุกระบบการศึกษา รวมทั้งผลงานการแสดงแนวอนุรักษ์และสร้างสรรค์ที่เป็นมาตรฐานในประเทศต่อมา ตลอด ระยะเวลากว่า ๔ ทศวรรษ ที่ผ่านมา นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับทั้งในและ ต่างประเทศ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ มากมาย ปัจจุบันนี้ ยังคงเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน เป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน และร่วมกันสืบสานให้คงอยู่สืบไป นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
๒๕๔๘ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน

ผลงาน การประพันธ์ลายเพลงพื้นบ้านและชุดการแสดงพื้นบ้านอีสานจำนวนมาก อาทิ ดนตรีลายเปิดวงโหวด ลายอ่าน หนังสือน้อย ลายสาวลงข่วงประกอบชุดการแสดงดึงครกดึงสาก ลายสาวน้อยหยิกแม่ เพลงประกอบละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ ราชินีดอกหญ้า นายฮ้อยทมิฬ และบันทึกเสียงในเพลงลูกทุ่งอีสาน

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th