หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์

ชื่อ : คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๙๒ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวคนเดียวของ นายวัลลภ และนางกาญจนี วินิจฉัยกุล สำเร็จปริญญาเอก สาขาการวางหลักสูตรและการสอนด้านวรรณคดีจาก University of Northern Colorado เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานหลายรูปแบบมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ ปี มีทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม สำหรับเด็ก งานแปล และอื่น ๆ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เริ่มเขียนนิทานประกอบภาพตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเรียนชั้นมัธยมมีผลงานเรื่องสั้นและบทกวีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารหลายฉบับ เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้สร้างสรรค์งานเขียนโดยเฉพาะนวนิยายเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพสูงจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามปากกา "ว.วินิจฉัยกุล"ซึ่งสร้างแนวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง รัตนโกสินทร์สองฝั่งคลอง ราตรีประดับดาว และบูรพา นวนิยายแนวสัจนิยมที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม เช่น เส้นไหม บ้านบุญหล่น เมืองโพล้เพล้ เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาวรรณศิลป์ได้อย่างไพเราะงดงาม คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ใช้นามปากกา "แก้วเก้า" เขียนนวนิยายแนวจินตนิยายก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างละครโทรทัศน์แล้วได้รับความนิยมจากผู้ชมมาก เช่น เรือนมยุรา แต่ปางก่อน แก้วราหู ผ้าทอง จากฝันสู่นิรันดร ดอกแก้วการะบุกนิง ปลายเทียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ บารมีพระแม่ป้ อง ปกพื้นธรณิน คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ นับเป็นนักเขียนนวนิยายชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของไทยที่นักอ่านสนใจติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความทันสมัย สอดแทรกความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี ศิลปะ และยังนำสัจธรรมทางพระพุทธศาสนามาสื่อไว้อย่างเหมาะสม ผลงานจึงได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวรรณกรรมอีกด้วย การสร้างสรรค์งานของ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อ่านอีกด้วยคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลจันทรวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
๒๕๐๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒๕๑๒ ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๙ ปริญญาเอก Doctor of Education University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์พิเศษสอนวิชาการแปล
อาจารย์ระดับ๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทำงานถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๕ รางวัลปากกาทอง นิตยาสารเดลิเมล์วันจันทร์
๒๕๒๘ รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ วารสารมิติ
๒๕๒๙ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๒ รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๒ มณีร้าว คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๒ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
๒๕๓๓ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๔ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๕ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย
๒๕๓๕ รางวัลดีเด่นประภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น คณะกรรมกรการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๖ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ รางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๘ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย และได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เรื่องที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๙ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๐ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๐ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๑ รางวัลผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีควรอ่าน สมาพันธ์องค์กรเพื่อนพัฒนาหนังสือและการอ่าน
๒๕๔๒ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๔ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
๒๕๔๗ รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม-แอนเจลาอวอร์ด ชมรมศิษย์อุรสุสินแห่งประเทศไทย
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • นิรมิต
 • เมืองโพล้เพล้ ๑
 • เมืองโพล้เพล้ ๒
 • เรือนมยุรา
 • บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน
 • เทวาพาคู่ฝัน
 • ไร้เสน่หา
 • นางทิพย์
 • กลิ่นกุหลาบ
 • กะไหล่ทอง
 • แก้วตา
 • ความพยาบาท
 • ความลับของดาวมรกต
 • คืนสว่าง
 • คืนหนึ่งยังจำได้
 • คุณป้ามาธูร ตอนคดีเจ้าสาวหาย
 • คุณป้ามาธูร ตอนคดีศึกวังน้ำร้อน
 • จอมนาง
 • ดอกแก้วการะบุหนิง
 • ตามลมปลิว
 • แต่ปางก่อน
 • ทางเทวดา-เทวาวาด
 • น้ำใสใจจริง
 • บทเพลงแห่งคิมหันต์
 • บ้านของพรุ่งนี้
 • บ้านบุญหล่น
 • บ้านพิลึก
 • บูรพา
 • ปลายเทียน
 • ผ้าทอง
 • พิมมาลา
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th