หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๙๒ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวคนเดียวของ นายวัลลภ และนางกาญจนี วินิจฉัยกุล สำเร็จปริญญาเอก สาขาการวางหลักสูตรและการสอนด้านวรรณคดีจาก University of Northern Colorado เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานหลายรูปแบบมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ ปี มีทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม สำหรับเด็ก งานแปล และอื่น ๆ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เริ่มเขียนนิทานประกอบภาพตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเรียนชั้นมัธยมมีผลงานเรื่องสั้นและบทกวีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารหลายฉบับ เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้สร้างสรรค์งานเขียนโดยเฉพาะนวนิยายเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพสูงจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามปากกา "ว.วินิจฉัยกุล"ซึ่งสร้างแนวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง รัตนโกสินทร์สองฝั่งคลอง ราตรีประดับดาว และบูรพา นวนิยายแนวสัจนิยมที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม เช่น เส้นไหม บ้านบุญหล่น เมืองโพล้เพล้ เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาวรรณศิลป์ได้อย่างไพเราะงดงาม คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ใช้นามปากกา "แก้วเก้า" เขียนนวนิยายแนวจินตนิยายก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างละครโทรทัศน์แล้วได้รับความนิยมจากผู้ชมมาก เช่น เรือนมยุรา แต่ปางก่อน แก้วราหู ผ้าทอง จากฝันสู่นิรันดร ดอกแก้วการะบุกนิง ปลายเทียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ บารมีพระแม่ป้ อง ปกพื้นธรณิน คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ นับเป็นนักเขียนนวนิยายชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของไทยที่นักอ่านสนใจติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความทันสมัย สอดแทรกความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี ศิลปะ และยังนำสัจธรรมทางพระพุทธศาสนามาสื่อไว้อย่างเหมาะสม ผลงานจึงได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวรรณกรรมอีกด้วย การสร้างสรรค์งานของ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อ่านอีกด้วยคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๒ ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๙ ปริญญาเอก Doctor of Education University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลจันทรวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
๒๕๐๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์ระดับ๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทำงานถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์พิเศษสอนวิชาการแปล
รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๗ รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม-แอนเจลาอวอร์ด ชมรมศิษย์อุรสุสินแห่งประเทศไทย
๒๕๔๔ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๒ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๖ รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
๒๕๔๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๑ รางวัลผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีควรอ่าน สมาพันธ์องค์กรเพื่อนพัฒนาหนังสือและการอ่าน
๒๕๔๐ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๐ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๙ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๘ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย และได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เรื่องที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๗ รางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๖ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๓ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๔ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๕ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย
๒๕๓๕ รางวัลดีเด่นประภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น คณะกรรมกรการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๒ มณีร้าว คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๒ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
๒๕๓๒ รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๙ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๕ รางวัลปากกาทอง นิตยาสารเดลิเมล์วันจันทร์
๒๕๒๘ รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ วารสารมิติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th