หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชาตรี ลดาลลิตสกุล

ชื่อ : นายชาตรี ลดาลลิตสกุล
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชาตรี ลดาลลิตสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จบการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชาตรี ลดาลลิตสกุล ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ จำกัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสถาปนิกจนถึงปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงานของนายชาตรี มีแนวคิดหลัก คือการ สืบสานภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และหลักสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออก อันมีปรัชญาพุทธเป็นรากฐานใน การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยใช้ภาษาสถาปัตยกรรมที่ เรียบง่าย เลือกใช้วัสดุที่เป็นเนื้อแท้ เพื่อ เชื่อมโยงใกล้ชิดกับความงามของธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมในทุกด้าน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่สีเทา (GREY SPACE) ที่เชื่อมโยงภายในและภายนอก ที่เชื่อว่าพื้นที่ “นอกก็ไม่ใช่ในก็ไม่เชิง” อันเป็นหัวใจของคุณค่าและความงามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย มีผลงานการออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น “เหรียญทอง” ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ กลุ่มอาคารร้านขนมเปี๊ยะ “ตั้ง เซ่ง จั้ว” พ.ศ.๒๕๔๗ และ “กลุ่มอาคารภูมิพลสังคีต (ฝั่งตะวันตก)” วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๔ โดยสมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน“หอศิลป์ร่วมสมัย TAO HONG TAI d-kunst” และรางวัลอาคาร ประหยัดพลังงาน ระดับดีมากจากกระทรวงพลังงาน “อาคารอทิตยาทร” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้น ยังมีผลงานการออกแบบตกแต่งภายในให้แก่สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย, โรงพยาบาล B N H และโรงพยาบาลบางมด เป็นต้น อีกทั้งยังได้เผยแพร่ผลงาน การออกแบบสถาปัตยกรรมในงานนิทรรศการวิชาการ และวิชาชีพประจำปีของสมาคมสถาปนิกสยาม และเผยแพร่ ในนิตยสารต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล “สถาปนิกดีเด่น” พ.ศ.๒๕๕๗ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันนอกจากการเป็นสถาปนิกแล้ว นายชาตรียังเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถในด้านสถาปัตยกรรมช่วยเหลืองาน สาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การช่วยออกแบบงานอนุรักษ์อาคารเก่า โบสถ์ ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ภูมิปัญญา นายชาตรี ลดาลลิตสกุล จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๒๔ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสถาปนิกจนถึงปัจจุบัน บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลอาคาร ประหยัดพลังงาน ระดับดีมาก “อาคารอทิตยาทร” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงพลังงาน
๒๕๕๗ รางวัล “สถาปนิกดีเด่น” สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๕๔ รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากผลงาน“หอศิลป์ร่วมสมัย TAO HONG TAI d-kunst” สมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๕๗ “กลุ่มอาคารภูมิพลสังคีต (ฝั่งตะวันตก)” วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๔๗ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น “เหรียญทอง” กลุ่มอาคารร้านขนมเปี๊ยะ “ตั้ง เซ่ง จั้ว” ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th