หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสิงห์คม บริสุทธิ์

ชื่อ : นายสิงห์คม บริสุทธิ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสิงห์คม บริสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี ภายหลังจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาการถ่ายภาพที่ตัวเองรักและ ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เยาว์วัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงเลือกเข้าศึกษาการถ่ายภาพที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ โดยสำเร็จได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) แผนกช่างภาพ ความมุ่งมั่นและศรัทธาในงานถ่ายภาพผลักดันให้นายสิงห์คมเข้ารับ ราชการในตำแหน่งช่างภาพของกรมศิลปากร ทำหน้าที่ถ่ายภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าของประเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ และภาพอื่นๆ ความสามารถของนายสิงห์คม บริสุทธิ์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่สาธารณชนที่ได้เห็นผลงาน และผู้คร่ำหวอดในวงการศิลปะของประเทศไทย เพราะผลงานภาพถ่ายของนายสิงห์คมมีคุณลักษณะพิเศษอันเกิด จากการบันทึกและสะท้อนความงามจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน เสมือนภาพถ่ายที่มีชีวิต ที่สามารถถ่ายทอดให้เหมือนของจริง เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอันงดงาม ผสมผสานกับมุมมองเฉพาะตัว การจัดการมิติและบรรยากาศของแสงและเงาด้วยความละเอียดและความชำนาญ ตลอดจนจิตวิญญาณของศิลปินที่หวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผลงานจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาและบริบทที่สื่อถึงความหมาย และการสร้างคุณค่าสุนทรียะทางศิลปะ นายสิงห์คม บริสุทธิ์ เป็นผู้พลิกโฉมรูปแบบของการถ่ายภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนเกิดความตื่นตัวและหันมาสนใจมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นผู้ที่ มีความใฝ่รู้ที่จะพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อการพัฒนาผลงานภาพถ่ายที่มีคุณค่าทาง ศิลปวัฒนธรรมและงานโบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญทาง ประวัติศาสตร์และงานพระราชพิธีต่างๆ ของประเทศไทย เช่น การเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนบันทึกผลงานฝีพระหัตถ์อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ปัจจุบัน นายสิงห์คม บริสุทธิ์ เป็นช่างภาพอิสระที่ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์มุมมองผ่านเลนส์มากกว่า ๓๕ ปี จึงได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นที่ปรึกษาในด้าน การถ่ายภาพและการใช้ศิลปะภาพถ่ายของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนหลายแห่ง อีกทั้งยังรับเชิญเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาจากหลายสถาบัน และได้เป็นช่างภาพหลักในการบันทึกภาพ ผลงานฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผลงานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในสื่อ ต่างๆ มากมาย นายสิงห์คม บริสุทธิ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) แผนกช่างภาพ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เข้ารับ ราชการในตำแหน่งช่างภาพของกรมศิลปากร ทำ กรมศิลปากร
ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาจากหลายสถาบัน
ช่างภาพหลักในการบันทึกภาพ ผลงานฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th