หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอนันต์ ปาณินท์

ชื่อ : นายอนันต์ ปาณินท์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอนันต์ ปาณินท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ รับประกาศนียบัตร โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) ปัจจุบัน คือวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การอำนวยการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Mr. Corrado Feroci) ขณะที่ นายอนันต์ ปาณินท์ ศึกษาศิลปะและค้นคว้ากระบวนการและเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอยู่นั้น ได้เริ่มส่ง งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และประสบความสำเร็จ ผลงานศิลปะได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) ในปีแรกที่ส่ง พ.ศ. ๒๕๐๓ และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง อีกสองครั้งใน พ.ศ. ๒๕๐๔ และ พ.ศ. ๒๕๐๕ พลังใจและปณิธานการเป็นศิลปินผู้สร้างงานศิลปะเพื่อศิลปะนั้นมั่นคง จึงได้สร้างงานศิลปะ ต่อเนื่องก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สถาบัน S.W. Hayter Paris ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นได้รับทุนวิจัยทางศิลปะ โครงการระหว่างชาติ ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะวิเคราะห์วิจัย แลกเปลี่ยนแนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับคุณค่าและ คุณภาพแห่งศิลปะ เป็นเวลา ๒ ปี ณ Cite Internationale des Arts, Paris นายอนันต์ ปาณินท์ เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งมีรูปแบบลักษณะพิเศษ เฉพาะตน ตลอดช่วงเวลาหกทศวรรษที่ผ่านไป เริ่มต้นจากมิติมุมมองแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ ผ่านความรู้สึก ความงามความสะเทือนใจในอารมณ์ เริ่มเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบกึ่งนามธรรม ที่สื่อสารจินตนาการผ่านนามธรรม และสรีระรูปทรงของมนุษย์ จากนั้นได้ก้าวข้ามสู่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปวัตถุสิ่งของเครื่องใช้วิถีวัฒนธรรมไทย ให้เป็นจินตภาพความงามในความรู้สึกอารมณ์อ่อนโยนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และด้วยพลังสร้างสรรค์ที่ ไม่หยุดนิ่ง ผลงานของเขาได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนแต่เรียบง่าย ในมิติแห่งสัจธรรมของธรรมชาติ และจิตวิญญาณความศรัทธาของมวลมนุษย์ปรากฏรูปสัญญะจิตรกรรม ด้วยลีลาเทคนิคสีน้ำมันบางเบาป าดป้าย และเช็ดออกให้เกิดสีอ่อนสะอาดในโทนสีที่เร้าอารมณ์สนองความงามจิตรกรรมร่วมสมัยอย่างลึกซึ้ง ละเมียดละไม ด้วยสรรพสาระ แนวคิดเชิงฝันเชิงปรัชญาส่องสะท้อนรากแก้วศิลปะไทย บทบันทึกของศิลปินตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “งานแสดงจิตรกรรม ไม่ได้เป็นการบรรยายสิ่งที่มองเห็น ไม่ได้บันทึกความทรงจำ แต่เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ด้วยเหตุผลและภูมิปัญญาของมนุษย์ การเดินทางทำให้เราตัวเล็กลง เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของสรรพชีวิตทั้งหลาย เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของผืนผ้าที่ถักทอด้วยสายใยแห่งชีวิต...” ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาศิลปะ นายอนันต์ ปาณินท์ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร รวมถึง เป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสินให้กับสถาบันการศึกษาศิลปะทั้งของรัฐและเอกชน และเป็นผู้ร่วมจัดทำสารานุกรมไทย เรื่อง จิตรกรรมไทย ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอนันต์ ปาณินท์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒ ปี ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะวิเคราะห์วิจัย แลกเปลี่ยนแนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับคุณค่าและ คุณภาพแห่งศิลปะ Cite Internationale des Arts, Paris
กรรมการคัดเลือกและตัดสินให้กับสถาบันการศึกษาศิลปะทั้งของรัฐและเอกชน และเป็นผู้ร่วมจัดทำสารานุกรมไทย เรื่อง จิตรกรรมไทย ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๓ ผลงานศิลปะได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th