หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน

ชื่อ : ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครเวที
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศส จาก Wellesley College สหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัย Middlebury Graduate School of French at the Sorbonne, Paris ประกาศนียบัตรทางกำกับและผลิตรายการโทรทัศน์ จาก B.B.C. และ The Royal Society of Television ลอนดอน ปริญญาเอกทางการละคร จาก School of Oriental and African Studies (SOAS) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการละครและริเริ่มโครงการจัดตั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ยังได้เป็นผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง เขียนบท ออกแบบฉากและประพันธ์เพลง รวมถึงการร่วมแสดงละครเวทีโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รูปแบบต่างๆ มากมาย ท่านมีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งในและนอกประเทศ เช่น พัฒนาการและละครสมัยใหม่ กับสังคมไทย Dance, Drama and Theatre in Thailand : Process of Development and Modernization พิมพ์ที่โตเกียว โดย The Centre for East Asian Cultual Studies เขียนบทละครเวที และโทรทัศน์ให้มูลนิธิญี่ปุ่นเรื่อง “กระเรียนหิมะใน สุริยะคิมหันต์” เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งท่านยังได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award ผู้มีคุณูปการแก่ละครเวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ว่าจะต้องให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับ ในระดับสากลและต้องสนองคุณแผ่นดิน อีกทั้งยังต้องการให้เยาวชนไทยมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม ของไทย จึงสร้างสรรค์ผลงานจำนวนมาก ทั้งละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที และกำกับการแสดง เขียนบท เขียนคำร้องและทำนองเพลงประกอบละคร ดัดแปลงบทจากวรรณกรรมต่างประเทศ สร้างบท ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ พัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงโดยนำทฤษฎีและการปฏิบัติการแสดง กำกับการแสดง การอำนวยการสร้าง รวมไปถึงฉาก แสงสีเสียง ที่ทันสมัยมาใช้กับการแสดงละครเวทีที่เป็นบทแปลจากละคร วรรณกรรมทั้งของโลกและของไทย มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับนาฏศิลป์และการละครไทย หลายฉบับ สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ หนังสือ ตำราเรียน และบทความสารนิพนธ์วิจัยภาษาไทยจำนวนมาก ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th