หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

ชื่อ : นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ เกิดวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนสันติราษฎรบำรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาระดับปประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่โรงเรียนพาณิชย์การธนบุรี ระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ฝึกการเล่นดนตรีอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียน และได้หัดเรียนเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ “ปิคโคโล่” ต่อมาได้ร่วมบรรเลงกับวงแตรวงของโรงเรียนขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นจากครูผู้สอนจากวงดุริยางค์ ของกรมตำรวจ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก็ได้ศึกษาด้านดนตรีที่สูงขึ้นกับอาจารย์ อาวุธ เมฆเรียบ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนทางด้านดนตรีของโรงเรียนพณิชย์การพระนครด้วย ในระหว่างที่ศึกษาได้มีโอกาสเล่นดนตรีในงานแสดงต่างๆ และต่อมาได้สมัครเรียนด้านการเรียบเรียงเสียงประสานกับอาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน รุ่นแรกอีกด้วย พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ได้ร่วมเล่นแซกโซโฟน ในวงดนตรี TU.Band ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย และเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมเล่นดนตรีแซกโซโฟน ด้วยเป็นผู้ที่มีใจร่าเริง แจ่มใสและมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ และสามารถพูดภาษามลายู (ยาวี) ได้อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้อย่างชัดเจน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นายพิมพ์ปฏิภาณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยใช้วิธีการสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับ คำร้อง เนื้อหาและความหมายของเพลง รวมทั้งใช้เทคนิคแบบดนตรีสากลและเลือกใช้เครื่องดนตรีได้อย่างเหมาะสมสื่อถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างไพเราะ ผลงานประพันธ์ เช่น เพลงแม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย เพลงโชคดีที่มีในหลวง เพลงสมเด็จย่าของชาวไทย เพลงพุทธานุภาพ เพลงมหาราชินี เป็นต้น พิมพ์ปฏิภาณ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สร้างห้องบันทึกเสียง เป็นที่ถ่ายทอด ให้ความรู้และเทคนิคในการร้องเพลงให้แก่นักร้องและผู้ที่มาบันทึกเสียง ทั้งยังควบคุม การฝึกฝนร้องเพลงให้กับกลุ่มที่มาร้องเพลงประสานเสียงสร้างศิลปินลูกกรุงหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th