หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์

ชื่อ : นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ เกิดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่ตรอกบางวัดพระยาไกร เขตพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๓ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เข้ารับราชการในตำแหน่งศิลปินจัตวา และตำแหน่งครู สอนนาฏศิลป์ไทย (ละคร) ที่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเกษียณอายุราชการคือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย (ละคร - พระ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชานาฏศิลป์ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความสามารถสูงในการแสดงหลายบทบาททั้งบทพระเอก นางเอก และบทบาทที่ต้องอาศัยทักษะพิเศษ โดยเฉพาะตัวละครที่จัดอยู่ในประเภท “พระใหญ่” เช่นเทพเจ้า กษัตริย์ ทั้งนี้ ด้วยบุคลิกลักษณะที่สง่างาม ลีลาท่ารำมีอัตลักษณ์ซึ่งในวงการนาฏศิลป์ยกย่องว่าเป็นรำแบบ “ทีพระทีพระยา” บทบาทต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การแสดงโขน เป็นพระอิศวร พระราม พระพรต ละครใน เป็นท้าวดาหา ปะการะกาหลา ท้าวดาหา สุหรานากง ละครนอกเป็นเจ้าเงาะ(ออกเพลงกลม) ท้าวรำไพ ชาละวัน ละครชาตรี เป็นรถเสน ท้าวอาทิตยวงศ์ ท้าวทุมราช,ละครพันทางเป็น พญางำเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย เป็นต้น นอกจากเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังมีความสามารถ ในการกำกับการแสดง ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ เป็นจำนวนมากและด้วยความรัก ศรัธทาในวิชาชีพจึงมุ่งมั่นทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกหลายแห่ง ถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติแก่อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมโลก โดยผ่านการอุทิศตนมาโดยตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความเมตตา ยกย่องและให้เกียรติ แม้แต่ผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า มีศิษย์ที่ผ่านการอบรมสั่งสอน เพื่อสานต่อการธำรงรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมากมายทั่วทุกภูมิภาค นับว่าท่านได้สร้างคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรม สิ่งที่เน้นให้เห็นคุณลักษณะพิเศษ คือ ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับเข็ม "คุรุสดุดี" ในฐานะครูผู้ประพฤติตนมีจรรยามารยาทดีเด่น อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นปูชนียบุคคลที่ควรยึดเป็นต้นแบบอย่างยิ่ง นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th