หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุรางค์ ดุริยพันธุ์

ชื่อ : นายสุรางค์ ดุริยพันธุ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่บ้านดุริยประณีต กรุงเทพมหานคร สำเร็จการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพฯ เริ่มต้นทำงานเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทยที่โรงเรียนราชินี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บรรจุเข้าทำงาน ในฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม จนกระทั่งเกษียณอายุในฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง ๙ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และเป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชา ขับร้องเพลงไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งจนถึงปัจจุบัน เริ่มเรียนขับร้องเพลงไทยตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ จนมีความสามารถในการขับร้องออกงานกับวงดุริยประณีตได้อย่างดี เมื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ได้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยในงานกาชาดและงานศิลปหัตถกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงหมู่ต่อเนื่องกันหลายปี ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จนบิดาและมารดาหันมาทุ่มเทถ่ายทอดกลวิธีการขับร้องเพลงไทยอย่างจริงจัง รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมจากครูดนตรีหลายท่าน นางสุรางค์ ได้รับการสนับสนุนจากคุณน้าสืบสุด ดุริยประณีต ให้เป็นนักร้องประจำวงประชันปี่พาทย์ดุริยประณีต มีความรู้ลึกซึ้งในการขับร้องเพลงหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงเกร็ด เพลงเถา เพลงละครขับเสภา เพลงหุ่นกระบอก มีผลงานในการบันทึกเสียง เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่เรียนอยู่เขมะสิริอนุสรณ์ ได้รับ ความกรุณาจากหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ซึ่งโปรดน้ำเสียงและการขับร้องของนางสุรางค์อย่างมากได้บันทึกเพลงในแถบบันทึกเสียงจำนวนมาก ต่อมาได้ขับร้องเพลงละคร เพลงเกร็ด บันทึกเสียงกับห้างแผ่นเสียงต่างๆ อาทิ ห้างแผ่นเสียงนารายณ์เหยียบกอบัว ห้างแผ่นเสียงโคลัมเบีย ห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ เป็นต้น การขับร้องเพลงไทยของนางสุรางค์ได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจศึกษาดนตรีไทยในมุมกว้างขึ้น โดยฝากเสียงขับร้องไว้กับแถบบันทึกเสียงคณะเสริมมิตรบรรเลงเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมากกว่า ๑๐๐ เพลง นอกจากนี้ ยังมีงานบันทึกซีดีอีกมากมาย งานบันทึกเสียงเหล่านี้ เป็นทั้งหลักฐานประวัติศาสตร์ทางดนตรีไทยที่สำคัญ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจในวิชาการขับร้องเพลงไทยมายาวนานกว่า ๕๐ ปี นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยเดิมต่อสาธารณชนแล้ว ยังมีความรักในความเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้แก่อนุชนมายาวนาน ได้ฝึกสอนวิชาขับร้องเพลงไทยให้แก่นักแสดงและผู้สนใจจำนวนมาก ผ่านรายการแนะนำการขับร้องเพลงไทย รายการดนตรีไทยเพชรล้ำค่า มีผลงานการสร้างสรรค์บทโทรทัศน์รายการรัตนสังคีต บทวิทยุรายการวรรณกรรมสังคีต บทวิทยุรายการอยู่อย่างไทย และในด้านการสอนวิชาขับร้องเพลงไทยให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้ผลิตสื่อการเรียนที่เป็นทั้งเอกสารประกอบวิชาขับร้องเพลงไทยเอาไว้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นครูแม่แบบในการขับร้องเพลงไทยทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สำคัญท่านหนึ่ง นอกจากการสร้างนักร้องเพลงไทยเดิมรุ่นใหม่ขึ้นมาประดับวงการดนตรีไทยเป็นเวลายาวนานกว่าห้าทศวรรษแล้ว ยังได้ประพันธ์บทขับร้อง ทางร้องเพลงไทย และวิธีการฝึกหัดขับร้องที่นำไปต่อยอดความรู้ทางดนตรีไทยได้มากมาย นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th