หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสิน พงษ์หาญยุทธ

ชื่อ : นายสิน พงษ์หาญยุทธ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสิน พงษ์หาญยุทธ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับประกาศนียบัตร Mini MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันได้รับใบประกอบวิชาชีพวุฒิสถาปนิกจากสภาสถาปนิก ใบประกอบวิชาชีพ (ระดับนานาชาติ) สถาปนิกอาเซียน นายสิน พงษ์หาญยุทธ ได้ประกอบวิชาชีพเป็นสถาปนิก ทำงานที่บริษัท แปลน อาคิเต็ค ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน โดยนายสินเป็นสถาปนิกที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตกุศลช่วยเหลือสังคมและเผยแพร่ความรู้ความสามารถเป็นวิทยาทานแก่นิสิตนักศึกษาในหลาย ๆ โอกาส ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีต่อวิชาชีพ ต่อสังคมและประเทศชาติ แนวความคิด ตลอดจนแรงบันดาลใจต่างๆ ที่ได้ถ่ายทอดลงในผลงาน นายสินจึงได้แสดงทัศนคติต่างๆ ถ่ายทอดลงในบทความ คำปาฐกถาและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไปยังนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดชีวิตการทำงานอันก่อประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ ช่วยพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาสถาปัตยกรรม ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้เข้าเป็นอาจารย์พิเศษในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสินได้รับการยกย่องให้เป็นสถาปนิกดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นนิสิตเก่าดีเด่นจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ นายสิน พงษ์หาญยุทธ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี สถาบันบัณฑิตศึกษา จุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ และสินธรเรสสิเดนซ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมมากมาย โดยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำงานจัดสร้างต่างๆ ให้กับมูลนิธิเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กศาลายา จังหวัดนครปฐม นายสิน พงษ์หาญยุทธ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th