หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเสวต เทศน์ธรรม

ชื่อ : นายเสวต เทศน์ธรรม
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสวต เทศน์ธรรม เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต่อมาย้ายมาประจำที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนเกษียณอายุราชการ นายเสวต เทศน์ธรรม เป็นประติมากรที่มีความสามารถในการออกแบบพระบรมรูป พระรูป และการปั้นรูปบุคคลสำคัญในการสร้างอนุสาวรีย์ มาตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานสร้างสรรค์ในแนวเหมือนจริงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในฝีไม้ลายมือและความสามารถสูงยิ่ง โดยมีคติความเชื่อว่าการทำงานต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสม สร้างความประสานสัมพันธ์ให้ทุกอย่าง อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์งดงาม และยังต้องมีอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผลงานจึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในการทำงานศิลปะนายเสวตจึงมีความมุ่งมั่น มานะพยายามและ มีการศึกษาสังเกตธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้สร้างผลงานได้มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีสุนทรีย์อันงดงาม นอกจากสร้างผลงานประติมากรรมแล้ว ยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสร้างผลงานเพื่ออนุรักษ์ ดูแลรักษาแนวขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและนำเสนอผลงานในแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนยังประโยชน์ต่อวงการศิลปะของประเทศชาติ นายเสวต เทศน์ธรรม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th