หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายศราวุธ ดวงจำปา

ชื่อ : นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายศราวุธ ดวงจำปา เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) และศิลปะมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลปะและเกษียณอายุในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายศราวุธ ดวงจำปา สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยจนมีลักษณะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ในวงการศิลปะ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่มีวงจรชีวิตเจริญงอกงามและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา รูปทรงธรรมชาตินั้นให้ความรู้สึกเบ่งบาน เคลื่อนไหว มีชีวิตถูกนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ประสานไปกับโครงสร้างเรขาคณิต มีความแข็งแกร่งหนักแน่น ให้ความรู้สึกของพลัง ที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของสติปัญญาต่อจิตใจของผู้ชม นายศราวุธ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อและวัสดุสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทั้งวัสดุทางสังเคราะห์อุตสาหกรรมและวัสดุสำเร็จรูปโดยสร้างประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของกับปฏิกิริยา อารมณ์และจิตใจของมนุษย์นับเป็นการผสมผสานแนวคิดกับลักษณะการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง ได้ร่วมแสดงผลงานและได้รับเชิญ ให้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้งได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ และครั้งที่ ๓๑ เป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ริเริ่มสร้างงานประติมากรรม กับสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติ นายศราวุธ ดวงจำปา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th