หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์

ชื่อ : นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ เกิดวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ ๒ และสำเร็จการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นจึงได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเมืองอูร์บีโน ประเทศอิตาลี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ สร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบศิลปะนามธรรมโดยให้ความสนใจกับ สีและพื้นที่ว่าง จากความบันดาลใจในรูปทรง เรื่องราวของธรรมชาติ จนผลงานศิลปะมีลักษณะพิเศษ เกิดสุนทรีย์และความงามอย่างยอดเยี่ยม สอดคล้องกับศรัทธาความเชื่อในพุทธปรัชญา ลักษณะเฉพาะตัว ในการแสดงออกด้วยร่องรอยที่แปรง (brushwork) ให้อารมณ์ความรู้ของความเคลื่อนไหวของบรรยากาศ และพลังอารมณ์ภายใน สร้างมิติอันงดงามมีทั้งความเรียบง่ายและความซับซ้อนหมุนเวียนไปตามกระแสอารมณ์ที่ถูกกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในทุกช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ได้นำออกแสดงต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลจาก Sairin Gallery เมืองโยโกฮามา และผลงานจิตรกรรมยังได้รับรางวัลจากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑, ๒๒ และรางวัล Merrit Award ของ Baghdad International Festival of Art ๑๙๘๖ นอกจากการเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มุ่งเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติ นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th