หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเทพศิริ สุขโสภา

ชื่อ : นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเทพศิริ สุขโสภา เกิดวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายเทพศิริ สุขโสภา ได้เริ่มสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ด้วยการออกไปเล่าเรื่องให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ตามหมู่บ้านในชนบทภาคเหนือฟัง โดยเลือกเรื่องจากนิทานไทย นิทานนานาชาติ และเรื่องที่แต่งเอง มีวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน มีสีสันจนได้รับสมญาว่า “นักเล่าเรื่อง” (Story Teller) ในช่วงเวลาเดียวกันได้เขียนคอลัมน์ประจำเรื่องศิลปะสำหรับเด็ก ครู และเขียนนวนิยายลงในนิตยสารด้วย ผลงานด้านวรรณกรรมของนายเทพศิริ สุขโสภา มีทั้งนวนิยาย สารคดี วรรณกรรมสำหรับเด็ก และบทกวี ลักษณะเด่น คือ สามารถฉายภาพชีวิตชนบทได้อย่างงดงามโดยใช้ศิลปะแขนงทัศนศิลป์ที่ถนัดเป็นฐานเพื่อการสร้างงานวรรณศิลป์ที่แตกต่างจากคนอื่นๆ เนื้อหาส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ในการเล่าเรื่องและการเดินทางของชีวิต ซึ่งมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นการเดินทางภายในตัวตนของเขาเองร่วมด้วย นายเทพศิริ สุขโสภา มีผลงานรวมเล่มแล้ว ๒๓ เล่ม เป็นนวนิยาย ๕ เล่ม เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ๑๑ เล่ม และเป็นสารคดีอีก ๗ เล่ม วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่อง ได้แก่ วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง บึงหญ้า ป่าใหญ่ (๒๕๒๒) ซึ่งผสานแรงบันดาลใจจากงานทัศนศิลป์เข้ากับวรรณศิลป์ได้อย่างลงตัว ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ ๑๑-๑๔ ปี (บันเทิงคดี) จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ใน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับการประกาศยกย่องให้เห็น ๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดี ๑๐๐ ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการประกาศให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กนักเรียนชั้นมัธยม และได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย เรื่อง ของเล่นเดินทาง (๒๕๓๑) ซึ่งนำมิติใหม่ของการทำหนังสือเด็กมาใช้ คือการทำของเล่นจริงมาถ่ายภาพมิใช่การวาดภาพ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน ๓-๕ ปีจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ และนวนิยายเรื่อง ร่างพระร่วง (๒๕๔๘) งานประพันธ์เชิงพุทธปรัชญาร่วมสมัย ในวาระครบชาตกาล ๑๐๐ ปี พุทธทาสภิกขุ ได้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๔๙ นอกจากนี้ นายเทพศิริ สุขโสภา ยังมีความสามารถทางศิลปะในสาขาจิตรกรรมและสาขาศิลปะการแสดง (ร่ายรำ) โดยนำเอาความสามารถจากทั้งสองสาขานั้นมาประกอบสร้างงานวรรณศิลป์ได้ด้วย กับทั้งสร้างสรรค์งานสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการเขียนรูป และยังเขียนภาพประกอบวรรณกรรมชั้นเยี่ยมไว้เป็นจำนวนมาก การทำงานศิลปะทุกแขนงของนายเทพศิริ สุขโสภา ล้วนมุ่งประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม เขียนหนังสือเพื่อยกระดับอารมณ์และจิตใจมนุษย์ อุทิศบ้านให้เป็นห้องสมุดและแกลเลอรีจิตรกรรม ทำโครงการศิลปะชูใจเพื่อผ่อนคลายใจให้แพทย์และพยาบาล เป็นต้น นายเทพศิริ สุขโสภา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th