หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุจิตต์ วงษ์เทศ

ชื่อ : นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุจิตต์ วงษ์เทศ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่บ้านด่าน ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง ๖ คน ของนายสำเภาและนางลิ้นจี่ วงษ์เทศ บิดาเป็นผู้ใหญ่บ้าน สำเร็จปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสามารถหลายด้านคือ เป็นทั้งกวี นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน และนักวิชาการ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ เขียนหนังสือทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วมาตั้งแต่ชั้นมัธยม เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขณะยังเป็นนักศึกษาจากผลงานรวมพิมพ์บทร้อยกรองร่วมกับ ขรรค์ชัย บุนปาน ชื่อ นิราศ และ กลอนลูกทุ่ง โดยลำดับ ซึ่งเป็นบทร้อยกรองและกลอนแนวลุกทุ่งที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ มีผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเวลาอันยาวนานเกือบ ๔๐ ปี โดยเฉพาะงานด้านร้อยกรอง เขาได้นำรูปแบบของร้อยกรองพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงเสภา หรือ เพลงพื้นบ้านอื่น ๆ มาปรับในบทกวีของเขาให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน เช่น เสภาไพร่ เสภาหาบเร่น้ำท่วม เพลงยาวถึงนายกรัฐมนตรี เป็นต้น นายสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นกวีร่วมสมัยผู้ประสบความสำเร็จในการสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทย ด้วยการปรับประยุกต์ฉันทลักษณ์พื้นบ้าน เพื่อสื่อสารสภาพสังคมได้อย่างทรงพลังทางวรรณศิลป์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานร้อยแก้วที่สร้างชื่อเสียงให้แก่นายสุจิตต์ วงษ์เทศ จนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง คือ รวมเรื่องสั้นชุด ขุนเดช ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นงานที่มีลีลาดุดันในการพิทักษ์ปกป้องศิลปวัตถุและโบราณสถานอันมีค่าของชาติที่กำลังถูกย่ำยีอย่างหนักตลอดมา นับเป็นกวีที่มีพลังทางปัญญาและมีจุดยืนเด่นชัดในการพิทักษ์ความถูกต้องและเป็นธรรม จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไปและเคยได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๓๖ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๗ ม.ศ. ๕ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม
๒๕๑๓ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ช่วยก่อตั้ง สำนักพิมพ์การเวก
แทนบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน
ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงพิมพ์พิฆเนศ
ผู้สอนวิชาภาษาและวรรณคดีไทยในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิสูจน์อักษร ออกแบบปก จัดทำรูปเล่มและทำงานการพิมพ์ โรงพิมพ์กรุงสยาม
ผู้ก่อตั้ง โรงพิมพ์เรือนแก้ว
๒๕๒๒ บรรณาธิการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๖ รางวัลศรีบูรพา กองทุนศรีบูรพา
๒๕๒๗ รางวัลดีเด่นประเภทวารสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th